book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย รายวิชา ส 32201 พระพุทธศาสนาเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / ภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์
ผู้แต่งภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
รูปเล่ม[ก]-ญ, 230, [1] หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องพุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) []
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) []
 ธรรมะ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) []
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 วิทยานิพนธ์

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา