book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาธนาคารความดีต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขและการเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการตนเองของชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี = Goodness bank development model for green and happiness society promotion and creative transformation learning on community management of Kanchanaburi province / นรินทร์ สังข์รักษา, สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ, สมชาย ลักขณานุรักษ์
ผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560
รูปเล่ม(12), 321 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน
 การพัฒนาชนบท

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา