Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการพูดให้ชนะใจคน / พิศุทธิ์ เพิ่มรัตนากร.
ชื่อผู้แต่งพิศุทธิ์ เพิ่มรัตนากร
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : อุทยานความรู้, 2551.
เลขเรียกPN4129.T5 พ761ก 2551,808.51 พ761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลาโหม คำฉันท์ / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกระทรวงกลาโหม, 2552.
เลขเรียกUA853.ท9 ส64,895.911 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าขึ้นเวที : วิธีขจัดอาการประหม่าอย่างได้ผล / อธิคม สวัสดิญาณ.
ชื่อผู้แต่งอธิคม สวัสดิญาณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์ 2011, 2556.
เลขเรียก808.51 อ145ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมร้อยกรอง ของนายอรรถกร ถาวรมาศ / ไกรสร อินทร์ช่วย.
ชื่อผู้แต่งไกรสร อินทร์ช่วย.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกPL4200.A56 ก978ก 2545,895.911 ก 994 ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคมวาทะในสามก๊ก / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2544.
เลขเรียกPL4231 ค151 2544,808.812 ค16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดินแดนใต้พิภพ = Neverwhere / นีล เกแมน เขียน ; กานต์สิริ โรจนสุวรรณ แปล
ชื่อผู้แต่งเกแมน, นีล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวิร์ด วอนเดอร์, 2557
เลขเรียกPR6057.A319 ด63,823 ก759ด 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์และบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย,...
ชื่อผู้แต่งรามเกียรติ์
พิมพลักษณ์พระนคร : ศิลปาบรรณาการ, 2544.
เลขเรียกPL4209.R731 ร445บ,895.911 พ44บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพราเซอเรส มาดามและมารดา / กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ...และคนอื่นๆ เขียน ; วิมล กุณราชา แปล
ชื่อผู้แต่งมาร์เกซ, กาเบรียล การ์เซีย.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2560.
เลขเรียก808.831 ม27พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษา-จารึก 10 / ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ; บรรณาธิการ กุสุมา รักษมณี ... ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกPL4200.5 .ภ64 2548,809 ม19ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการสำรวจเรื่องสภาพและการผลิตหนังสือสำหรับเด็กในประเทศไทย / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาก...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541.
เลขเรียกZ286.C48 ก44,808.068 ก171ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 2 / โดย รัฐสภาและสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งรัฐสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
เลขเรียกPL4222.6 .ร63 2547,895.91 ว17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทกรรมวรรณกรรม / พิเชฐ แสงทอง.
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ แสงทอง
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียก895.9109 พ31ว 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษานิราศของหลวงจักรปาณี (มหาฤกษ์) / สุกิจ มะลิผล
ชื่อผู้แต่งสุกิจ มะลิผล
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกPL4202 ส741ศ 2545,895.911 ส 696 ศ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัจนิยมมหัศจรรย์ : ในงานของกาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ, โทนี มอร์ริสัน และวรรณกรรมไทย / ชูศักดิ์ ภัทร...
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2559
เลขเรียก863.60915 ช687ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา