Found: 99  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ชั่วโมง : รวมเรื่องสั้น นักเขียนรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ / แพรพลอย วนัช
ชื่อผู้แต่งแพรพลอย วนัช ผู้แต่ง
เลขเรียก895.913 พ961ย 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 เรื่องสั้น 40 บทกวี 40 ปีสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียกPL4208.3 ส66,808.831 ส735
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องI จนกว่า I เด็กปิดตา I จะโต / สโรชา กิตติสิริพันธุ์
ชื่อผู้แต่งสโรชา กิตติสิริพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2558
เลขเรียกPL 4209 ส178จ 2558,808.84 ส872จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนญี่ปุ่น / อรรถยา สุวรรณระดา
ชื่อผู้แต่งอรรถยา สุวรรณระดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงการณ์มหาวิทยลัย, 2559
เลขเรียกPL757 .อ44 2559,895.61 อ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระทางนิติศาสตร์ และเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ / ดิเรก คว...
ชื่อผู้แต่งดิเรก ควรสมาคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560.
เลขเรียกLB2369 ด67 2560,808.066 ด74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ / รุ่งฤดี แผลงศร
ชื่อผู้แต่งรุ่งฤดี แผลงศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกT11 ร637ก 2557,808.066 ร427ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนสารคดีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / รสริน ดิษฐบรรจง [Text]
ชื่อผู้แต่งรสริน ดิษฐบรรจง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564
เลขเรียกPN 147.5 ร175ก,808.066 ร175ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร / วรวรรธน์ ศรียาภัย
ชื่อผู้แต่งวรวรรธน์ ศรียาภัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกPN145 ว276 2557,808.0495911 ว276ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อธุรกิจและประชาสัมพันธ์ / สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ชื่อผู้แต่งสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
เลขเรียกHF5718.3 .ส35 2557,808.06665 ส184ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแต่งคำประพันธ์ = [Poetry writing] / บุญเหลือ ใจมโน.
ชื่อผู้แต่งบุญเหลือ ใจมโน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.
เลขเรียกPL4179 .บ735 2555,808.1 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 ตอน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม / สละ นาคบำรุง
ชื่อผู้แต่งสละ นาคบำรุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2554.
เลขเรียกPZ90.T5 ส367ก,895.914 ส367พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาหลมหรทึก / ปราปต์ เขียน.
ชื่อผู้แต่งปราปต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกPN3355 ป-ก 2557,895.913 ป448กห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา