Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องการศึกษาชนิดของดินและปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกบัวฝรั่ง = Study on soil and fertilizers appropriate to...
ชื่อผู้แต่งสรรลาภ สงวนดีกุล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหา การจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายกับชีวิตและสังคมของน...
ชื่อผู้แต่งยุทธศักดิ์ ดีอร่าม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องผลของแมนโนโลโอลิโกแซคคาไรด์ที่เตรียมจากกากเนื้อมะพร้าวต่อจุลินทรีย์ในลำไส้มนุษย์ / สุทธิพันธุ์ แก้ว...
ชื่อผู้แต่งสุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล = Development of caramel crispy bananas / ไกร...
ชื่อผู้แต่งไกรรัช เทศมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียกว.จ 664.028 ก975ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างนิยมร่วมกับวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่...
ชื่อผู้แต่งภัทราภรณ์ ช้อยหิรัญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการจัดการเแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสิรมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษ...
ชื่อผู้แต่งนิธิภัทร บาลศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาชุดควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน = Development of brushless DC motor con...
ชื่อผู้แต่งสถาพร จำรัสเลิศลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาต้นแบบเว็บแอพพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ = Mobile commerce...
ชื่อผู้แต่งธัญพร ศรีดอกไม้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาธุรกิจรายจิ๋วและเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองสำหรับกลุ่มผู้เกษียณอายุภาคอุตสา...
ชื่อผู้แต่งธัชกร ภัทรพันปี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาน้ำสลัดและแซนวิชสเปรดจากน้ำส้มสายชูกล้วย = Development of salad dressing and s...
ชื่อผู้แต่งนวลระหง เทพวิวัฒน์จิต.
พิมพลักษณ์2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบจาก = Development of Nipa Palm Leaf tea / นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต.
ชื่อผู้แต่งนวลระหง เทพวิวัฒน์จิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกล้วยน้ำว้าผสมสมุนไพร = Development of functional fro...
ชื่อผู้แต่งจันวิภา สุปะกิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักอาศัย แบบผสมผสานด้วยอุปกรณ์ไร้สาย...
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์พงศ์ คงรุ่งโชค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยและแนวทางป้องกันตามหลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมการไม่กระทำความผิดซ้ำของผู้ต้...
ชื่อผู้แต่งศิลป์ชัย ลีลิตธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดการกลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อการส่งเสริมการท่องเท...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา ธโนภานุวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา