Found: 53  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComparative studies in ASEAN cultures and societies / ASEAN and Asia Studies Center National Institu...
พิมพลักษณ์Bangkok : ASEAN and Asia Studies Center, 2017.
เลขเรียกDS523.2 N37,341.247 C736
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMaterials and design [electronic resource] : the art and science of material selection in product de...
ชื่อผู้แต่งAshby, Mike.
พิมพลักษณ์Amsterdam : Butterworth-Heinemann, c2010.
เลขเรียกTA403,745.2 A823M 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMicrosoft Project 2013 บริหารคน บริหารโครงการ ให้อยู่หมัด / สุเทพ โลหณุต.
ชื่อผู้แต่งสุเทพ โลหณุต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ้ป, 2557.
เลขเรียกHD69.P75 ส7ม 2557,005.3684 ส781ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงมาตรการทางภาษี : เพื่อกระตุ้นการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชน / สำนักงานพัฒนาวิ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกHJ2315 ก-ก 2556,657 ว73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ไทยโซ่ง / สมทรง บุรุษพัฒน์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกDS570.B55 ก64 2556,วจ 390.9593 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อ Augmented reality ด้วยโปรแกรม Processing และ OpenSpace3D / วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ มีสุวรรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกQA76.9.A94 ว-ก 2558,006.8 ว37ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสำนึกพลเมือง / ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ และ จารุวรรณ แก้วมะโน.
ชื่อผู้แต่งศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกJF801 ศ686ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา C = Programming with C / สุเทพ มาดารัศมี, ปรียกร ทิพวัย
ชื่อผู้แต่งสุเทพ มาดารัศมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2550.
เลขเรียกQA76.73.C15 ส781,005.133 ส41ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอทาน แมว และคนเมา / อัศศิริ ธรรมโชติ.
ชื่อผู้แต่งอัศศิริ ธรรมโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539.
เลขเรียกน อ579ข3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในสังคมไทย / โดย คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2559.
เลขเรียกJQ1745.A55C75 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน : กรณีศึกษาการได้มาซึ่งบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธ...
ชื่อผู้แต่งภูมิ มูลศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
เลขเรียกK2146 ภ664ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 2 การพิจารณาโดย...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ วายุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม, 2559
เลขเรียกKPT1718 พ993 2559,347 พ987คอ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้ปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร / สุรพจน์ กาญจนสิงห์, เรื่อง ; โชติ ...
ชื่อผู้แต่งสุรพจน์ กาญจนสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559
เลขเรียกSD409 ส852,634.95 ส852ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย = Ethics of the legal profession / วิชา มหาคุณ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล , 2558.
เลขเรียก340.112 ว322จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา