Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องDVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องDVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 25.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องDVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องProfessional guide Illustrator CC คู่มือฉบับสมบูรณ์ DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประชุมนานาชาติ "ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559 " DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย : แฟ้มข้อมูลฝึกหัด. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการแปรรูปวรรณกรรม. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องขุมทรัพย์ซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในองค์กร : โอเพนซอร์สและฟรีแวร์. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องข้อมูลบัญญัติตำบล : เพื่อการปฏิรูประบบการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน ภาคเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑ วันที่ ๕-๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องงานสร้างภาพเคลื่อนไหวใน flash 8 visual effect workshops. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องดีแลนด์ท์ บันทึกฮาร์ดคอร์ ก ไก่. : โลกใบใหม่ใหญ่กว่าเดิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องพิธีเปิดศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเทียว (TAT academy). DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักรา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา