Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBOT พระสยาม magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561-
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง Concepts for nursing practice /$cJean Foret Giddens$h[Text]
ชื่อผู้แต่ง Giddens, Jean Foret
พิมพลักษณ์ St. Louis, Missouri$bElsevier$cc2017.
ห้องสมุดสหบรรณานุกรมแห่งชาติ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องtest050.
เลขเรียก1234 567 890
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / จิตตินันท์ นันทไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งจิตตินันท์ นันทไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.
เลขเรียกHD8039.T64 จ423 2554,338.4791 จ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมหลักสูตร "สังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสารนิเทศ" / จัดโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบ...
ชื่อผู้แต่งการอบรมหลักสูตร"สังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสารนิเทศ" (2534 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2535.
เลขเรียกH35 ก528,300 ก528ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
สหบรรณานุกรมแห่งชาติ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลของโลกตะวันออก / มานพ ถนอมศรี.
ชื่อผู้แต่งมานพ ถนอมศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2543-2547.
เลขเรียกJA92 .ม642,920.05 ม25บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2559-
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารมานุษยวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2561-
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2536 : จังหวัดนนทบุรี = 1993 agricultural census changwat Nonthaburi / สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2536.
เลขเรียกHD2080.55 ส694นบ,HD 1425.N61 ส691ส 2536,631.2021 น155ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
สหบรรณานุกรมแห่งชาติ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดกองทุนภาคกลาง : กองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, 2546.
เลขเรียก351..007 ส691ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการบริหารงานบุคคล / อุทัย หิรัญโต.
ชื่อผู้แต่งอุทัย หิรัญโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523.
เลขเรียกHF5549 อ7,351.1 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา