Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องครูเชียงราย.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องชุมทางอินโดจีน : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารกฎหมายปกครอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2525-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย = Thailand's nature and environment journal.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สินธุ ครีเอชั่น, 2548-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวร = BEC Journal of Naresuan University
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะบริหารธุรกิจเศษรฐศาสตร์และการสื่อสาร
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร,lc2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารราชบัณฑิตยสภา = The Journal of the Royal Society of Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการ หอสมุดแห่งชาติ = National Library of Thailand Journal
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2556-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการเกษตร = Thai agricultural research journal
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2556-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. = O N C B Journal / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 2561
เลขเรียก070.175 ส691ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารโครงการหลวง = Royal Project Journal
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา