Found: 72  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBAZAAR
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องELLEMEN
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องGolf Digest
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ทรานส์เอเซีย ไทยแลนด์ จำกัด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSNRU Journal of Science and Technology
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องStar Fashion
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องTAT : Tourism Journal
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2555 = The 2012 construction area
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวสารพืชอาหารสัตว์= Pasture newsletter
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช์ = Kasetsart Extension Journal
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องครูเชียงราย.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องคิด: Creative Thailand
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารอักษรวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องชุมทางอินโดจีน : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องนิตยสารจีคิวไทยแลนด์ = GQ Thailand [นิตยสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซเรนดิพิตี้ มีเดีย, [2557]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา