Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Learning Styles of...
ชื่อผู้แต่งกรองกาญจน์ อรุณรัตน์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
เลขเรียกLB2395 ก185,371.1523 ก185ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม = Sukhorthai Art : A Vie...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย สายสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
เลขเรียกN7321 ศ324ล,709.593 ศ324ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบเผชิญประสบการณ์ในสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2544
เลขเรียก372.891 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ระยะที่ 3 (พ.ศ....
ชื่อผู้แต่งนาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาชุมชน, 2535
เลขเรียกHN700.55.Z9.C6 น464ร 2535,307.14 น464ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบการจัดการศึกษาขององค์กรต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาหมู่บ้านในชนบทอีส...
ชื่อผู้แต่งกฤตกร กล่อมจิต.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535
เลขเรียก307.762 ก273ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา