Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี [electronic resource] / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [videorecording]...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิราชสุด มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิราชสุด มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย, [2560].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคืนฟ้าใส [videorecording] / มูลนิธิราชสุด มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิราชสุด มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิราชสุด มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย, [2560].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคู่มือภิกษุ 1 [sound recording] : แสงธรรมแห่งพระไตรปิฏก / อุทธยานธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอุทยานธรรม 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องประมวลผลการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) ณ จังหวัดน่าน หลักสูตรนักปกครองระดับสูง ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องประมวลผลการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) ณ จังหวัดน่าน หลักสูตรนักปกครองระดับสูง ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / คณะกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. โรงพิมพ์อุดมศึกษา, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ...
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานหมู่บ้านชนบทไทย จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / คณะกรรมก...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. อุดมศึกษา, 2560.
เลขเรียกส.ร. 307.1 ค181ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาว...
ชื่อผู้แต่งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / คณะสถิติ...
ชื่อผู้แต่งคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / คณะสถิติ...
ชื่อผู้แต่งคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารคดีสั้น กฎหมายสามัญประจำบ้าน [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระท...
ชื่อผู้แต่งกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา