Found: 198  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 กฎทองเพื่อความสำเร็จของการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการทุกระดับ / ริชาร์ด เทมพลาร์, มรกต เบญจวัฒน...
ชื่อผู้แต่งเทมพลาร์, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2550.
เลขเรียกHD31 ท637,658 ท637ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีทำให้คนยอมทำงานให้เราด้วยความเต็มใจและมีแรงจูงใจที่ดี = 100 Ways to motivate others how gre...
ชื่อผู้แต่งแชนเลอร์, สตีฟ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บี มีเดีย, 2550.
เลขเรียกHF5549.M63 C75ห 2550,158.7 ช75ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2543-2549 ทักษิณ ชินวัตร ทำชาติวิกฤต / อนันต์ อมรรตัย ; กีรติ เกียรติยากร, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ อมรรตัย
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรงพิมพ์ วี.ซี.กราฟฟิค แอนด์ พริ้นติ้ง ดีไซน์, 2550.
เลขเรียกJQ1745.A1 อ3 2550,959.3042 อ15ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียกLB2806.15 ส647,379.593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 นาทีเพื่อหัวใจแข็งแรง / เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย, บรรณาธิการ.
เลขเรียก616.12 ส2683 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccidental manager = ผู้จัดการป้ายแดง..ซิ่งแรงแซงมือโปร/ สุพิชญา ชัยโชติรานันท์.
ชื่อผู้แต่งสุพิชญา ชัยโชติรานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ม บุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกHF 5500.2 ส831อ 2550,658.4 ส463ผ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAd@Chula on Integrated marketing communications / บรรณาธิการ, สราวุธ อนันตชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกHF5415.123 อ941,658.802 อ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAttitude! ทัศนคติ คิดบวก / แคเร็น โอคูลิคซ์ เขียน ; วรหทัย แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งโอคูลิคซ์, แคเร็น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. อินฟอร์เมชั่น, 2550.
เลขเรียกBF327 อ965,158 อ8141อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCompetency ภาคปฏิบัติเขาทำกันอย่างไร? / โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550.
เลขเรียกHF5549 ธ557ค 2550,658.3 ธ557ค2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEssential grammar in use : ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย / เรย์มอน เมอร์ฟี, สุไร พงษ์ทองเจริญ
ชื่อผู้แต่งเมอร์ฟี, เรย์มอน
พิมพลักษณ์สิงคโปร์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 2550
เลขเรียกPE1112 .ม74 2550,425 ม81อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInsight Flas CS3 / บุญญาดา ช้อนขุนทด.
ชื่อผู้แต่งบุญญาดา ช้อนขุนทด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2550.
เลขเรียก004.16 บ442
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSolidWorks : Engineering drawing workshop / โดย เกียรติศักดิ์ สกุลพันธุ์, วิทยา พันธุ์เจริญศิลป์.
ชื่อผู้แต่งเกียรติศักดิ์ สกุลพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2550.
เลขเรียกT385 ก855 2550,005.369 ก855ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการประกอบวิชาชีพการพยาบาล / ดาราพร คงจา
ชื่อผู้แต่งดาราพร คงจา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2550
เลขเรียกRT85 ด425 2550,WY32.JT3 ด425ก 2550,344.041 ด425ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายควบคุมอาคาร / สินิทธิ์ บุญสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสินิทธิ์ บุญสิทธิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
เลขเรียกTH245.T5 ส724,343.07869 ส35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา