Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAroma -- กลิ่นกรุ่นอุ่นหัวใจ / อัญชรีย์.
ชื่อผู้แต่งอัญชรีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง , 2558.
เลขเรียกนว. อ524อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGood governane กับการพัฒนาข้าราชการ [text] / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2545
เลขเรียกสร 352.63 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIndustrial robotics & mechatronics applications / Dechrit Maneetham.
ชื่อผู้แต่งDechrit maneetham.
พิมพลักษณ์Bangkok : Se-Education, 2018.
เลขเรียก629.892 D293I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์การวิจัยสื่อสารมวลชน = เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และผสมวิธี / กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
ชื่อผู้แต่งกาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกP91.3 ก622 2560,302.23 ก425ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ ชาวชายโขง
พิมพลักษณ์2547
เลขเรียกวพ 371.9 ฉ179ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทความกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร...
ชื่อผู้แต่งวลัย พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก371.3 ว 37 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ) คุณแม่แนม อินทวงศ์ ณ เมรุวัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร วันเสาร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, 2554
เลขเรียกสร 920.72 พ368
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูมสาดลาว [text] / โดย สีสะไสว สะแหวงสึกสา...[และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งสีสะไสว สะแหวงสึกสา
พิมพลักษณ์ลาว : ส.ป.ป. ลาว, 2536
เลขเรียกวจ 910.594 ส733พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภัยร้ายซ่อนเร้นบุหรี่ไฟฟ้า / เรียบเรียงโดย ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, วศิน พิพัฒนฉัตร, Stephen Harmann
ชื่อผู้แต่งฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2562
เลขเรียกRC567 ฉ63 2562,WM295 ฉ236ภ 2562,679.73 ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย/ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกียริตขจร วัจนะสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรุงสยามพับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียกK52 ก84 2548,340.14 ก351ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย / ปัทมา สูบกำปัง.
ชื่อผู้แต่งปัทมา สูบกำปัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
เลขเรียกJQ1741 ป533ร 2562,342.593 ป533ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา