Found: 6,486  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"An analysis of learner use of argument structure constructions: a case of Thai learners using the p...
ชื่อผู้แต่งNapasri timyan
พิมพลักษณ์Bangkok : Department of Foreign languages Faculty of Humanities, Kasetsart University, [2015?]
เลขเรียกG.P. 415 N195A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านล้านนาคดีจากปราชญ์ท้องถิ่นผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสังค...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ เฟื่องวรธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 658.4038 อ167ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาเหล็กหล่อโครเมียมสูง 28Wt%Cr ที่เติมทังสเตนและโมลิบดินัมเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกกร่อน" :...
ชื่อผู้แต่งธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกส.ร. 669.1413 ธ174กล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาแบบสถาปัตยกรรม อาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้ระบบก่อสร้างถอดประกอบ" : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกส.ร. 728 ช612ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาระบาดวิทยา ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลของประเทศไทย" : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ ธนาสมหวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), 2558
เลขเรียกส.ร. 639.58 ว273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้คัมภีร์ใบลานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางภูมิปัญญาเตรียมความ...
ชื่อผู้แต่งกรด เหล็กสมบูรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 091 ก174ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จราเมาะห์อากามา" (การบรรยายศาสนา) : ความหมายและขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาของชาวมลายูมุสลิมสายจารีต ...
ชื่อผู้แต่งอัสรี มาหะมะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกว 297.092 อ118จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นวัตกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ" : ร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ (ครั้งที่ 1 : 2558 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2558
เลขเรียกส.ร. 371.9 ก27น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ" อิทธิพล ตั้งโฉลก ; 14 สิงหาคม 2558 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธ...
ชื่อผู้แต่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2559
เลขเรียกส.ร. 759.065 อ344ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกของพระ" / พระนพดล สิริวํโส
ชื่อผู้แต่งพระนพดล สิริวํโส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2558
เลขเรียก808.882 พ17115บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พิณ : ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมดนตรีในอาเซียน" : รายงานการสัมมนา โครงการสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติ ...
ชื่อผู้แต่งรายงานการสัมมนาโครงการสัมมนาวิชาการดนตรีนานาชาติเรื่อง "พิณ : ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมดนตรีในอาเซียน" (ครั้งที่ 2 : 2558 : นครศรีธรรมราช)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2558
เลขเรียกส.ร. 784.1945934 ร262พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโล...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก" : (ครั้งที่ 2 : 2558 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558
เลขเรียกส.ร. 495.91 ก275ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" : การประชุมทางวิชาการ ; วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" (ครั้งที่ 23 : 2558 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
เลขเรียกส.ร. 332.4 ก27ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"องค์ความรู้จากข่วงผญาห้าไท" / เขียนและเรียบเรียงโดย พระมหาวรเชษฐ์ มหาวิริโย ... [และคนอื่นๆ] ; รวบ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาวรเชษฐ์ มหาวิริโย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 305.895936 พ17116อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เค้าเรียกผมว่าเส้าหลิน" = They call me Saolin / ตากล้อง
ชื่อผู้แต่งตากล้อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิ๊กแบร์บุ๊กส์, 2558.
เลขเรียก636.8 ต293ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา