Found: 864  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(หา) เรื่องที่บ้าน / ชาติ กอบจิตติ.
ชื่อผู้แต่งชาติ กอบจิตติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ์, 2562.
เลขเรียกPL4209.3.ช6 ช516,895.914 ช516ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ การฝึกหัดครูมณฑลนครศรีธรรมราช / บรรจง ทองสร้าง.
ชื่อผู้แต่งบรรจง ทองสร้าง.
พิมพลักษณ์สงขลา : พิมพการ, 2562.
เลขเรียก379.593 บ177ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่องรู้เขา ก่อนเข้าชุมชน / กวินธร เสถียร.
ชื่อผู้แต่งกวินธร เสถียร
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562.
เลขเรียกHN49.C6 ก56 2562,307.76 ก323ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+1 นักปฏิวัติ นักต่อสู้ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10+1 Revolutionary freedom fighters who changed the wor...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2562.
เลขเรียกJA92 ด193 2562,923.2 ด193ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 = 21 lessons for the 21 century / ยูวัล โนอาห์ แฮรารี, เขียน ; นำชัย ชี...
ชื่อผู้แต่งแฮรารี, ยูวัล โนอาห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2562.
เลขเรียกCB161 ฮ863,909.83 ฮ865ย 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 วิธีครองใจคน ฉบับปรับปรุง / ดุษฎี ผลานุวัตร
ชื่อผู้แต่งดุษฎี ผลานุวัตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2562
เลขเรียกBF637.P4 ด731ย 2562,158.26 ด731ย 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5,500 ศัพท์ภาษาอังกฤษ = 5,500 Pictures Dictionary for kids / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ไอคิว พลัส, เขียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิง, 2562.
เลขเรียก428.1 ห525 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 th Anniversary of EGAT / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2562.
เลขเรียกHD4495.ท9 ก655 2562,333.7932 ก498ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน / ผู้เขียน, AJALT Association for Japanese - Language Teaching ; ทัศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2562.
เลขเรียกPL551 ห541,495.6 ท385ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5000 คำศัพท์ / นัฎธินันท์ จำเริญวุฒิไกร และประไพ ภูงามเชิง, เขียน.
ชื่อผู้แต่งนัฎธินันท์ จำเริญวุฒิไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2562?].
เลขเรียก428.1 น386ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ชั่วโมงพูดจีนได้ / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมนดาริน, 2562.
เลขเรียกPL1129.T5 ห111,495.1834 ห111 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 วันหลังความตาย / ภาคินัย...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวกระโดด, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 สยองในตำนาน / สเนค รัสเซล, เขียน ; มัณฑณา ตี่นาสวน, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งรัสเซล, สเนค
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ดอกหญ้า, 2562.
เลขเรียก133.1 ร393จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา