Found: 232  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง******พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของประชาชนในเขตตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น = Be...
ชื่อผู้แต่งชัยโรจน์ สาชำนาญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 พรรษาของพระพุทธเจ้า / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ; บังหลวง, ภาพปก ; พัน...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2558
เลขเรียก294.3092 ส243ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 พรรษาของพระพุทธเจ้า / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ; บังหลวง, ภาพปก ; พัน...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรีมา พับบลิชชิง, 2560
เลขเรียก294.3092 ส243ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAsean''s first decade / Thakur Phanit.
ชื่อผู้แต่งThakur Phanit.
พิมพลักษณ์Bangkok : International studies center,Ministry of Foreign Affairs, 2021.
เลขเรียกJZ5490 T364 2021,341.2473 T328A 2021
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChatbot คุย Inbox ร้าน Facebook ด้วยพนักงาน AI/ นพ มหิษานนท์.
ชื่อผู้แต่งนพ มหิษานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: คอร์ฟังก์ชั่น, 2562.
เลขเรียกTK5105.886 น3ช 2562,004.69 น164ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShortcut grammar เก่งไวยากรณ์ทันใจ.
ชื่อผู้แต่งอาริดา ใจสุข.
พิมพลักษณ์no data 2561.
เลขเรียกPE1112 อ655 2561,425 อ273ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSocial Psychology
ชื่อผู้แต่งMyers, David g
พิมพลักษณ์no data 2019
เลขเรียกHM251 M9 2019,302 M996S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ระดับองค์การ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ / ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกHD 30.28 พ992ก 2562,658.4012 พ992ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน = Management for Sustainable Development / ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
ชื่อผู้แต่งธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2564
เลขเรียก338.927 ธ129ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพ...
ชื่อผู้แต่งวาสนา โตวารี
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกอ 336.2 ว491ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม =...
ชื่อผู้แต่งบงกช กิจสมุทร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกอ 320.84 บ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม้น อำเภ...
ชื่อผู้แต่งสุทิน แก้วขอนแก่น
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกอ 390 ส779ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Politica...
ชื่อผู้แต่งจเร มงกุฎทอง
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกอ 323.042 จ184ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางการบริหารการศึกษา = Research in Educational Administration / รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภา...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ ภาณุจารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรมการพิมพ์, 2563
เลขเรียก371.2 ส881ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทางเลือก = Alternative education / ชนันภรณ์ อารีกุล.
ชื่อผู้แต่งชนันภรณ์ อารีกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกLC 45.8 .T5 ช15 2562,371.04 ช148ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา