Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRich boy's darling เผลอใจรักติดกับหนุ่มวายร้าย [Text] ลูกชุบ, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แจ่มใส พับลิชชิ่ง [2556?]
เลขเรียกน ล711ผ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ใช้ในศาลอุทธรณ์และฎีกา พระราชบัญญัติ [Text] / พิชัย นิลทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Pichai Group, 2556
เลขเรียก340 พ642ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน = Civil and commercial code bills and notes / ตรีเนตร สาระพงษ์
ชื่อผู้แต่งตรีเนตร สาระพงษ์
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียกKPT938 ต184 2556,346.096 ต184ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคลังท้องถิ่น : แนวคิด ทฏษฎีและยุทธศาสตร์เชิงรุก / ปณัยกร บุญกอบ
ชื่อผู้แต่งปณัยกร บุญกอบ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก336.593 ป146ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการพัฒนา / ปาริชา มารี เคน
ชื่อผู้แต่งปาริชา มารี เคน
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก350 ป553ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงวิชาการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 : Roadmap สู่ประชาคมการเมืองและค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงวิชาการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ครั้งที่ 2 : 2556 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียกDS571 ก474 2556,ส.ร. 341.2473 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร / อภิชาติ ศรีสอาด.
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ ศรีสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคาอินเตอร์มีเดีย , 2556.
เลขเรียกS 633.5.T35 อ34จ,631.4 อ252ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงมาตรการทางภาษี : เพื่อกระตุ้นการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชน / สำนักงานพัฒนาวิ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกHJ2315 ก-ก 2556,657 ว73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การวิจัยเพื่อเสรีภาพและการสรรค์สร้าง = Action research : freedom and creati...
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2556.
เลขเรียกH62 ว247ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมควรรู้ / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2556.
เลขเรียกKPT966 ข291 2556,364.168 ป512ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ / ยุวนาฎ คุ้มขาว.
ชื่อผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี , 2556.
เลขเรียกG 153.4 ย34ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวัคซีน 2013 และประเด็นในการสื่อสาร / บรรณาธิการ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2556.
เลขเรียกRM281 ค695ม 2556,QW805 ค7 2556,615.372 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา