Found: 9,051  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความอยู่รอดในช่วงแผนฯ 6", รายงานการสัมมนา / สภาสมาคมว...
ชื่อผู้แต่งสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2529
เลขเรียก600 ว34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาเรื่อง โบราณคดี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมพื้นบ้านและบุคคลสำคัญเมืองกาญจนบุรี"
ชื่อผู้แต่งสหวิทยาลัยทวารวดีกาญจนบุรี.
พิมพลักษณ์2529 2529 กาญจนบุรี :
เลขเรียก959.3 ท17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระบรมเดชานุภาพอันล้นพ้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นเจ้า" / เชาวน์ รูปเทวินทร์.
ชื่อผู้แต่งเชาวน์ รูปเทวินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี. วาทิน พับลิเคชั่น, 2529.
เลขเรียกDS577 ช7พ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สุนทรภู่" ดูโลกและสังคม / นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์, สมบัติ จันทรวงศ์
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2529.
เลขเรียก928.9591 น612ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โครงการบริหารจิต" เพื่อพัฒนาคุณธรรม 23-30 พฤษภาคม 2529
ชื่อผู้แต่งอีสานใต้นครราชสีมา, สหวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สหวิทยาลัยอีสานใต้นครราชสีมา, 2529
เลขเรียก294.307 อ38ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(วันเดอร์ฟุล ไทยแลนด์) = Wonderful Thailand / จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์ ... (และคนอื่น ๆ )
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , (2529).
เลขเรียก428 ว 376 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(อิงลิช อิน นิวส์) English in news / ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาอังกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย , (2529).
เลขเรียก428 จ 826 อ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1-อาเซทีล 1-2 อัลคีลทีโอ 3-4 ไดออกไซด์ 1,2,3,4 เททราไฮโดรไพรีดีนส์จากปฏิกริยาของ 3-ไพโครีน 1-ออกไซด์...
ชื่อผู้แต่งสุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2529
เลขเรียก544 ส46ห 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กับงานเพาะเห็ดฟาง / โดย สมศักดิ์ วรรณศิริ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ วรรณศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม, 2529.
เลขเรียก635.8 ส16ส 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วัน กับงานฟางเพาะเห็ด กองบรรณาธิการเฉพาะกิจฐานเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการเฉพาะกิจฐานเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ฐานเกษตรกรรม 2529.
เลขเรียก635.8 ส-ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วันกับงานเพาะเห็ดฟาง / กองบรรณาธิการเฉพาะกิจ "ฐานเกษตรกรรม".
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม, 2529.
เลขเรียก635.8 ส728 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วันกับงานเพาะเห็ดฟาง / กองบรรณาธิการเฉพาะกิจฐานเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม, 2529.
เลขเรียกSB353 ก351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ป ของสุดวิก แวน เดอร์ โรห์ สถาปนิกแห่งศตวรรษนี้.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี นวนิยายไทย : เอกสารประกอบการประชุม 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2529 / มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศ...
ชื่อผู้แต่งศิลปากร, มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์.
เลขเรียก895.913 ศ37ห 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ยุทธวิธีทางการตลาด / เฟนโน , บรู๊คส์ เขียน; ดนัย ตุลาบดี , แปล
ชื่อผู้แต่งเฟนโน, บรู๊คส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, 2529
เลขเรียก658.8 ฟ55ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา