Found: 823  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หมู่บ้านตัวอย่าง 4 ดี วิถีพอเพียง" 9 หมู่บ้าน 9 อำเภอ จังหวัดสระแก้ว / คณะผู้จัดทำ ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ...
พิมพลักษณ์สระแก้ว : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว, 2564
เลขเรียก307.14 ห199 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อ่าน"เรื่องเล่า "เล่า"เรื่องอ่าน / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2564
เลขเรียกPL4200.5 ร556อ 2564,809 ร556อ 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เราจะทำให้ดีที่สุด" / ศิโรจน์ ผลพันธิน และคณะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2564
เลขเรียก378.19 ร778 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 คนหาย 12 คนตาย / Youngtak Kim เขียน ; วิภาพร พูลสวัสดิ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งคิม, ยองทัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นเธอร์บุ๊คส์, 2564.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 คะแนนตัดสินอนาคต : พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ / สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
ชื่อผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : KNOW HOW, 2564.
เลขเรียก428.2076 ส867ห 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ประโยค เก่งพูดอังกฤษ แบบ Nonstop / พี่ตั๊กกี้ นารีรัตน์.
ชื่อผู้แต่งพี่ตั๊กกี้ นารีรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : about book, 2564.
เลขเรียก428.249591 พ799ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Best design offices & workspaces
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2564
เลขเรียกNK2195.O4 ห36 2564,747.8523 ร191 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 เคล็ดลับทะยานสู่ความมั่งคั่งในยุค Next Normal / ผู้เขียน, พรรณทิพา ชเนศร์.
ชื่อผู้แต่งพรรณทิพา ชเนศร์. .
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : ไรเตอร์โซล, 2564.
เลขเรียก158.1 พ262ส 2564 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง130 ปี กรมบัญชีกลาง [text] / กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการคลัง. กรมบัญชีกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง, 2564
เลขเรียกสร 354.8 ก218ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง179 วิธีรวมสูตรการสอน ฉบับกระเป๋า / ศิริพร ศรีจันทะ ; ธีรศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย.
ชื่อผู้แต่งศิริพร ศรีจันทะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จัดจำหน่าย), 2564.
เลขเรียก371.3 ศ463ห 2564 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไข ปี 25...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.แสงจันทร์การพิมพ์, 2564
เลขเรียกKPT4720 ว559ส 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ราชันย์แห่งพืชน้ำมัน ที่ป้องกัน รักษา สยบสารพัดโรคร้ายที่คนไทยต้องรู้!!! / โดย ธีระวุฒิ ปัญญา.
ชื่อผู้แต่งธีระวุฒิ ปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Live Happy, 2564.
เลขเรียก615.321 ธ879ส 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง301 สูตรซุปกวางตุ้ง / กานจื้อหลง, เขียน ; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, แปล.
ชื่อผู้แต่งกาน, จื้อหลง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2564.
เลขเรียก641.813 ก431ส 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล [text] / มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, [2564]
เลขเรียกสร 378.04 ม246ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานเด็กดีสอนใจ / หันหรร, เรื่อง ; ปาแมร์, ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งหันหรร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตั้งไข่, 2564.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา