Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเว็บผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = The development web ...
ชื่อผู้แต่งสุปราณี เสาร์แก้ว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียก004.678 ส457ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถ ปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ของนักศ...
ชื่อผู้แต่งวนิดา ผาระนัด
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียก425 ว153ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรวม จากการสอนโดย...
ชื่อผู้แต่งภทรชนก กนก
พิมพลักษณ์2557
เลขเรียก372.7044 ภ14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ วัสดุรอบตัวเรา และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งจุรีพร สมพงษ์
พิมพลักษณ์2557
เลขเรียก372.35044 จ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้คิดอย่างสร้างสรรค์กับงานศิลป์ และความคิดสร้างสรรค์ของน...
ชื่อผู้แต่งวราพร เกตุเลขา
พิมพลักษณ์2557
เลขเรียก372.52 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาความสามารถอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเรียนร่วม จากการสอนโดยวิธี...
ชื่อผู้แต่งสมคิด มุ่งกลาง
พิมพลักษณ์2557
เลขเรียก372.4044 ส16ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเรียนร่วมกลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุรที่บกพร่องท...
ชื่อผู้แต่งศิริพร หมั่นงาน
พิมพลักษณ์2557
เลขเรียก372.6044 ศ37ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพร้อมด้านสติปัญญา เรื่องจำนวน ของเด็กชั้นอนุบาล 2 ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความบกพร่องทางกา...
ชื่อผู้แต่งมัทนา ประภาสโนบล
พิมพลักษณ์2557
เลขเรียก371.9 ม114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสอ...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี สุนธงศิริ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรี...
ชื่อผู้แต่งคนึงนิตย์ จอมกลาง
พิมพลักษณ์2557
เลขเรียก372.7044 ค15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 4 เร...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ แน่นอุดร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนโดยใช้...
ชื่อผู้แต่งภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา