Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับข้าว [จุลสาร] = Guidance on agricultural produc...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), 2561.
เลขเรียกSB ก8ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งทางความรู้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่...
ชื่อผู้แต่งแสนพล กล่อมหอ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก370.113 ส967ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธ...
ชื่อผู้แต่งตันติกร คมคาย.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก005.131 ต154ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ความเข้าใจ และแรงจูงใจเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเ...
ชื่อผู้แต่งจิรภัทร อินทร์จันทร์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกHF5415.33.T5 จ6ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา