Found: 140  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnigma variations : an pomp and circumstance marches in full score / Edward Elgar.
ชื่อผู้แต่งElgar, Edward.
พิมพลักษณ์New York : Dover, 1992.
เลขเรียก784.2 El41E 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคะแนน = Evaluation of test scores MR 403 รุจิร์ ภู่สาระ
ชื่อผู้แต่งรุจิร์ ภู่สาระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535.
เลขเรียกLB3060.37 ร660ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรประเภทรับตรงที่ใช้วิธีรวมคะแนนต่างกัน : กา...
ชื่อผู้แต่งเลิศศักดิ์ ไชยศิลป์
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกLB2353.26.T5 ล919ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคะแนนของแบบสอบความเรียงที่ได้จากวิธีการตรวจต่างแบบ / อรุณี เร้าอรุณ = A comparison of...
ชื่อผู้แต่งอรุณี เร้าอรุณ 2506-
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เวลาและกลวิธีคิดกำหนดคะแนนความคิดสร้างสรรค์ / สมพร วิรบุตร์ = Working time and thinking strat...
ชื่อผู้แต่งสมพร วิรบุตร์
พิมพลักษณ์2516.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของอคติทางบวกที่มีต่อคะแนนการวัดทางจิตวิทยา = Impact of positive bias toward a psychological...
ชื่อผู้แต่งรังสรรค์ โฉมยา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556.
เลขเรียก177.5 ร62ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดอ่านภาษาอังกฤษให้เก่ง = High scores English reading practice.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนบ้านความรู้, [2547?].
เลขเรียก428.4 บ892 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยคะแนนจากแบบสอบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบสอบเ...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ สิงห์ม่วง
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคพแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของทบวงมหาวิทยาลัย และคะแนสอบกระบวนวิชาภาษาอังก...
ชื่อผู้แต่งศตนันต์ เชื้อมหาวัน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.
เลขเรียก371.272 ศ117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแววของความเป็นครู และคะแนนสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธิ์ทาง...
ชื่อผู้แต่งบุญเกิด รุ่งเรือง 2501-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนายผลสัมฤทธิ์ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ด้วยคะแนนสอบความถนัดและผลสัมฤทธิ์ประกาศนียบัตรวิช...
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ บุญสุวรรณ
พิมพลักษณ์2518.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลจากคะแนน สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี อัศวศักดิ์กุล
พิมพลักษณ์2523.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางการศึกษา ที่มีผลต่อการสอบคัดเลือกของนิสิต คณะแพทย์ศาสตร์ / โสภา เทพวร...
ชื่อผู้แต่งโสภา เทพวรชัย
พิมพลักษณ์2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคะแนนจุดตัดที่ได้จากวิธีโลจิกสติก โลจิสติกประยุกต์ นีเดลสกี และนีเดลสกีประยุกต์= A study of ...
ชื่อผู้แต่งทรงศรี ตุ่นทอง
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกLB3051 ท148ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา