Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องsuper leader คุณก็เป็นได้! / ผู้เขียน, อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
ชื่อผู้แต่งอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนคู่คิด, 2559
เลขเรียกHD57.7 อ267s 2559,658.4092 อ267ซ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย : เล่ม 51 ศาล และองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม = Thai Law / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2559
เลขเรียก348.593 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลางใจราษฎร์ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หกทศวรรษแห่งการทรงงาน / ผู้เข...
ชื่อผู้แต่งเบเคอร์, คริส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเซียบุ๊คส์, 2559
เลขเรียกDS586 พ373 2559,923.1593 บ793ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ / สัน...
ชื่อผู้แต่งสันธนี แผนดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียกว 428 ส214ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำไทยเทียบคำเขมร / ชูชาติ ชุ่มสนิท.
ชื่อผู้แต่งชูชาติ ชุ่มสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2559.
เลขเรียก495.932 ช412ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววิทยา 3 / ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช.
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน., 2559.
เลขเรียกQH308.2 ป171 2552,WF145 P982 1991,570 ป217ช 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววิทยา : สัตววิทยา 3 / อุษณีย์ ยศยิ่งยวด, สมศักดิ์ ปัญหา, อาจอง ประทัตสุนทรสาร
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ ยศยิ่งยวด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2559
เลขเรียกQH47.2 อ-ช 2559,590 ค121ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน่ารู้ ควรรู้ ต้องรู้ เรื่องสุขภาพ / วรนันท์ ศุภพิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งวรนันท์ ศุภพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกRA766.95 ว-น 2559,613 ว175น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามรูปแบบไตรมิตรโมเดล / อุบล เล่นวารี, วาสนา เลิศศิ...
ชื่อผู้แต่งอุบล เล่นวารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักส์, 2559.
เลขเรียกว 341.247 อ832ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการและกลไกการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซีย...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียกวจ HD890.55 ม434,333.31 ศ244ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ / ศักดา ศิลปาภิสันทน์.
ชื่อผู้แต่งศักดา ศิลปาภิสันทน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สระแก้วก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส, 2559.
เลขเรียก001.42 ศ111ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทวิเคราะห์และแนวทางแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันวิธี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
เลขเรียกวจ DS588.ต8 ร451 2559,303.6 ร451ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา