Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมและทักษะชีวิต / วรากรณ์ พลูสวัสดิ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งวรากรณ์ พลูสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง, 2559.
เลขเรียกBJ66 ว47,158 ว296จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมปุ๋ยหมัก / อภิชาติ ศรีสอาด.
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ ศรีสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคาอินเตอร์มีเดีย , 2559.
เลขเรียกS 654 พ30น,631.87 อ252น2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะเครียดทางออกซิเดชั่นและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 / สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย [text]
ชื่อผู้แต่งสุรพล ตั้งวรสิทธิชัย
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกRB170 ส247 2559,WK810 ส7ภ 2559,616.46 ส852ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ / ศักดา ศิลปาภิสันทน์.
ชื่อผู้แต่งศักดา ศิลปาภิสันทน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สระแก้วก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส, 2559.
เลขเรียก001.42 ศ111ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฤดูหนาวอันแสนนาน = The long winter / ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ ; เรื่อง, สุคนธรส ; แปล
ชื่อผู้แต่งไวล์เดอร์, ลอร่า อิงกัลล์ส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2559
เลขเรียกร.ส. ว983ฤ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ = Teaching history technique and methodology / เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปร...
ชื่อผู้แต่งเฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกD16.4.T5 ฉ399 2559,907 ฉ399ท 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน / ณัฐพร ไทยจงรักษ์... [และคนอื่นๆ 3...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559.
เลขเรียก306.446 ณ213น 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา