Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 เคล็ดลับสร้างรักที่ยั่งยืน / นาศิร อัลอุมัร ; นาอีม วงศ์เสงี่ยม, แปลโดย มัรยัม อ.
ชื่อผู้แต่งอัลอุมัร, นาศิร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : นัตวิดาการพิมพ์, 2561
เลขเรียก297.2 อ1179จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThis is marketing สร้างแบรนด์ให้ยิ่งใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเอาใจทุกคน / Seth Godin ; สักรินทร์ เพ็งประเ...
ชื่อผู้แต่งโกดิน, เซธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮาร์ทเวิร์ก, 2561
เลขเรียกHF 5415 ก84ด 2561,658.8 ก932ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด / นเรศร์ เกษะประกร ; คณะนิติศาสตร์ สถาบันบั...
ชื่อผู้แต่งนเรศร์ เกษะประกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียกKPT 1040 น17 2561,346.07 น266ก
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการฝูงโคนม = Dairy herd management / จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์.
ชื่อผู้แต่งจีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561.
เลขเรียกSF239 จ64ก 2561,636.234 จ564ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอบกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อภิรัฐ บุญทอง.
ชื่อผู้แต่งอภิรัฐ บุญทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียกKPT1672 อ261 2561,347.06 อ261ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูอะไรที่ดูไบ / อัลฮูดา ชนิดพัฒนา.
ชื่อผู้แต่งอัลฮูดา ชนิดพัฒนา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Geek Book, 2561
เลขเรียก915.357 อ1179ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายของไทยต่อบรูไน / สุรพงษ์ ชัยนาม.
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ ชัยนาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561.
เลขเรียกDS575.5.B9 ส7น 2561,327.59305955 ส476น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ภาคก่อนปฏิรูป / ชัชพล ไชยพร text
ชื่อผู้แต่งชัชพล ไชยพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
เลขเรียกKPT120 ช356 2561,349.59309 ช356ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ 5 / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2316-2453.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2561.
เลขเรียกDS582 จ657พ 2561,959.3035 จ657พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่างงานแต่ไม่ว่างเงิน / โยอิจิ อิโนะอุเอะ, เขียน ; มนชนก มากบุญประสิทธิ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งโยอิจิ, อิโนะอุเอะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2561.
เลขเรียกBF481 ย851 2561,158.7 อ746ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา