Found: 6,743  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การกำหนดความผิดฐานขัดขวางความยุติธรรม" (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จ...
ชื่อผู้แต่งสุทธิพล ทวีชัยการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :˜bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,œc2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การกำหนดความผิดฐานฟอกเงินที่ผู้กระทำเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและมาตรการ รวมทั้งความร่วมมือระหว่าง...
ชื่อผู้แต่งวีระพงศ์ บุญโญภาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :˜bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,œc2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การกำหนดให้การมีส่วนร่วในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเปนความผิดอาญา" :˜bรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /œcประธาน...
ชื่อผู้แต่งประธาน จุฬาโรจน์มนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :˜bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,œc2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การคุ้มครองพยานและการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย" (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอา...
ชื่อผู้แต่งสุทธิพล ทวีชัยการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :˜bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,œc2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การฉ้อราษฎร์บังหลวงและมาตรการในการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" :˜bรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /œcทวีเ...
ชื่อผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :˜bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,œc2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การใช้ถ้อยคำในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบ...
ชื่อผู้แต่งประธาน วัฒนวาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :˜bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,œc2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความรับผิดของนิติบุคคลกรณีมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ทวีเกี...
ชื่อผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,œ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบังคับใช้กฎหมายตามข้อ 27 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาช...
ชื่อผู้แต่งบุญวิจักษณ์ เหล่ากอที
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,œ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง" ครั้งที่ 7 ; 9-30 เมษายน 2552 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใ...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการ "ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง" (ครั้งที่ 7 : 2552 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2552
เลขเรียก700.43 น347ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มาตรการส่งเสริมบุคคลให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย" :˜ รายงานวิจัยฉบับส...
ชื่อผู้แต่งอรรณพ ลิขิตจิตถะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,œ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มาตรการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก" :˜ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพั...
ชื่อผู้แต่งสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :˜ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,œ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มาตรการในการแก้ไขปัญหาการผลิตและการค้าอาวุธโดยผิดกฎหมาย (พิธีสารเพื่อต่อต้านการผลิตและการค้าอาวุธโด...
ชื่อผู้แต่งวัชรพล ประสารราชกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,œ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มาตรการในการแก้ไขปัญหาการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น (พิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานทางบก ทาง...
ชื่อผู้แต่งพิศวาท สุคนธพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สุราพื้นบ้าน" ภาพสะท้อนของกระบวนการเรียนรู้การปรับตัวและความสัมพันธ์แบบใหม่ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแป...
ชื่อผู้แต่งธีรภัท ชัยพิพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,œc2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อนาคตที่เราต้องการThe future we want" / สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556.
เลขเรียกHC 85R5 อ176 2556,338.9593 f996 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา