Found: 73  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องPractical ERCP หัตถการการส่องกล้องระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ, ทวี รัคนชูเอก [Te...
ชื่อผู้แต่งสุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรุงเทพเวชสาร 2556.
เลขเรียก616.072 ส741พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องกะเหรี่ยงฟาดข้าว / นิลวรรณ จิตตคราม และ อรรัมภา วังมูล [Text]
ชื่อผู้แต่งนิลวรรณ จิตตคราม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.จ 793.31072 น666ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / ขวัญฤทัย พันธุ [Text]
ชื่อผู้แต่งขวัญฤทัย พันธุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556.
เลขเรียก612.28 ข275ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการตลาดทางตรง / จุลัยรัตน์ คุณรัตนาภรณ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งจุลัยรัตน์ คุณรัตนาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2554.
เลขเรียก658.84 จ673ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการตลาดบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์ = Services marketing : concepts and strategies / ธีรกิติ นวรัตน ณ อ...
ชื่อผู้แต่งธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558.
เลขเรียก658.4 ธ621ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการทดลอง บันทึกท่ารำ เพลงช้าและเพลงเร็วตัวนางด้วย Labanotation / ปิยะภาพ แสนผูก และ จุฑาภรณ์ จันทบาล...
ชื่อผู้แต่งปิยะภาพ แสนผูก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2549.
เลขเรียกว.จ 793.31072 ป622ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการบริหารงานทั่วไปแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา = School p...
ชื่อผู้แต่งทองคำ บูรณางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 371.2072 ท249ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = Stude...
ชื่อผู้แต่งบังอร ชูศรียิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 371.2072 บ248ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการบริหารงานวัสดุ = Material management / วิทยา เมฆขำ [Text]
ชื่อผู้แต่งวิทยา เมฆขำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2550.
เลขเรียกว 658.7 ว582ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวสุระซอย 3 สังกัดเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา = The administr...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี วิทยากาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 371.2072 ส839ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 สังกัดเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ...
ชื่อผู้แต่งสุวัจน์ น้อยจันทิระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 371.6072 ส876ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "รากหญ้ากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2553.
เลขเรียกว.จ 011.75 ก482
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพ...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ สมิตรชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 362.11072 ส769ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 / ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ บรรณาธิการ [Text]
พิมพลักษณ์นนทบุรี โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก 2557.
เลขเรียก618.2 ก492
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน / จีราภรณ์ กรรมบุตร...[และคนอื่นๆ] [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555.
เลขเรียก610.7343 ก493
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา