Found: 1,291  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Thai for daily use ฝึกพูดภาษาไทยไว้ใช้งาน"/ กมลวัตร ณัฐวรา.
ชื่อผู้แต่งกมลวัตร ณัฐวรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ.บี.พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกPL 4166.5 ก137ท 2554,495.91824956 ก167ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สี่แผ่นดิน"กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2554
เลขเรียกDS562 ศ336ส 2554,929.709593 ศ115ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ข้อสงสัย ไขปัญหาโรคมะเร็ง / โจแอนน์ แฟรงเคล เดลวิน, เลสลี บี. ไทสัน ; นุชนที เอกโกมลรัตน์, ผู้แ...
ชื่อผู้แต่งเคลวิน, โจแอนน์ แฟรงเคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกRC263 ค769ห 2554,616.994 ค57ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นักวิทย์ฯ โลกไม่ลืม / วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ดอกหญ้า 2000, 2554.
เลขเรียกQ141 ว836ห 2554,925 ว37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ:วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำนาจการเมือง/ ชัยอนันต์ สุมทรวณิช.
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สุมทรวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเพรส, 2555.
เลขเรียกJQ 1745.A1 ช451ห 2554,320.9593 ช116ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ภาพ 100 เรื่อง 100 ปี ชาตกลาล ปัญญานันทภิกขุ /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเอส เคม(1970), 2554.
เลขเรียกBQ 5410 ห159 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 มรดกโลก = 100 world heritage : travel around the world / ศุภลักษณ์ สนธิชัย
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ สนธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2554.
เลขเรียกG140.5 ศ721,909 ศ46ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ยอดหญิงจีน / ไช่จั๋วจือ ; หลูเหยียนกวง, ภาพประกอบ ; ปานชีวา บุตราช, แปล.
ชื่อผู้แต่งไช่, จั๋วจือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกHQ1768 ช841ห 2554,920.7251 ช92ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ร้านอาหารอร่อยเยาวชราช :Roadside restaurant/ สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล ;บรรณาธิการ วนันยา ปาละกะวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาบุญมา, 2554.
เลขเรียกTX 907.5.T5 ส673ห 2554,647.95 ส673ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดไอเดียการสร้างแบรนด์ = 100 Great branding ideas / Sarah McCartney ; วัฒนา มานะวิบูลย์...
ชื่อผู้แต่งแมคคาร์ตนีย์, ซาราห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกHF 5415.13 ม861ห 2554,658.827 ม71ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สมุนไพรไทย ใช้เป็นหายป่วย / พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล.
ชื่อผู้แต่งพิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนอักษร, 2554.
เลขเรียกQK99.T5 พ725,615.321 พ74ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบระแนง & กันสาด / วิลาสินี จอนเจิดสิน.
ชื่อผู้แต่งวิลาสินี จอนเจิดสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2554.
เลขเรียกTH4815.4 ว722,728 ว74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบห้องสวยหวาน / ภควดี พะหุโล : เขียน.
ชื่อผู้แต่งภควดี พะหุโล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2554.
เลขเรียกNK2110 ภ116,747 ภ25ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง121 วิธี สุขภาพดี ชีวีเกินร้อย / Ronald Klatz and Robert Goldman เขียน ; พงศ์รวี โอแสงธรรมนนท์ แปลแ...
ชื่อผู้แต่งคลัตซ์, โรนัลด์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกRA 776.95 ค173ห 2554,WA100 ค4ห 2554,613 ค114ว 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา