Found: 11,064  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ" : รายงานการศึกษาวิจัย / ...
ชื่อผู้แต่งอิระณัฏฐ์ ลิขิตตระกาลกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12, 2559
เลขเรียกส.ร. 332.0415 อ3711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 11 ของไทยและนโยบายการพั...
ชื่อผู้แต่งโสภารัตน์ จารุสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559
เลขเรียกส.ร. 338.9593 ส862ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาความรู้และกรณีศึกษาว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคมสังคมและวัฒนธร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
เลขเรียกส.ร. 362.7 ป1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่อ...
ชื่อผู้แต่งบุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
เลขเรียกส.ร. 915.939 บ446ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาบทเรียนจากเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง สู่ว่าที่เมืองมรดกโลกเชียงใหม่: กรณีศึกษาการกำหนดเขตการใช้...
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ กระจ่างโฉม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 333.70959362 ศ115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง“คติชนสร้างสรรค์” จากความเชื่อเรื่องครูหมอโนราที่ตำบลท่าแค จังหวัดพัทลุง / ณัฐวัตร อินทร์ภักดี = “CR...
ชื่อผู้แต่งณัฐวัตร อินทร์ภักดี, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความรู้เท่าทันสื่อทางด้านโฆษณา" กรณีศึกษา การโฆษณาแฝงที่ปรากฏในรายการข่าวและรายการบันเทิงของสถานีโท...
ชื่อผู้แต่งอารมย์ สุกดิษฐ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHD30.4 อ64 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความเป็นเด็ก" ในวาทกรรมโฆษณาสินค้าและบริการในนิตยสารครอบครัว / พิชญา เชี่ยวภาษา = "CHILDHOOD CHARAC...
ชื่อผู้แต่งพิชญา เชี่ยวภาษา, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธรรมศาสตร์วินัย" ทางการเงินการคลังที่แท้จริงและกรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก / ปรีชา ส...
ชื่อผู้แต่งปรีชา สุวรรณทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกHJ9135 ป46 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นบพระภูมิบาล" : สมุดภาพสรรเสริญพระบารมี / สปริง กรุ๊ป กลุ่มสื่อมืออาชีพครบวงจร ร่วมกับ หน่วยงานภาคร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสมุดภาพเทิดพระเกียรติชุด "สรรเสริญพระบารมี", 2559
เลขเรียก923.1593 น163 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ระบาดวิทยา และการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Centrocestus spp. ในกลุ่มหอยเจดีย์ แ...
ชื่อผู้แต่งชโลบล วงศ์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 616.963 ช875ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ล้านนากับเพื่อนบ้าน" : การประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำป...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา (ครั้งที่ 2 : 2559 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 959.36 ก275ลพ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วิจัยพัฒนา นำใช้และสร้างนวัตกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายฤดูล่วงหน้า 3-6 เดื...
ชื่อผู้แต่งอรรถชัย จินตะเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559
เลขเรียกส.ร. 658.4038 อ177ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559 : การประชุมทางวิชาการ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" (ครั้งที่ 24 : 2559 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกส.ร. 332.632 ธ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา