Found: 58  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความจำเป็นในการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม = N...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ลีกิจวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551.
เลขเรียกวจ HF5549.5.T33 พ272
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถภาพครูคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : รายงานวิจัยฉบับสมบู...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ พิมดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2554
เลขเรียก370.7 พ272ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถภาพครูคอมพิวเตอร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = ...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ลีกิจวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถภาพครูคอมพิวเตอร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูร...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ลีกิจวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถภาพครูคอมพิวเตอร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูร...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ลีกิจวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556
เลขเรียกวจ 371.12 พ443ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถภาพครูคอมพิวเตอร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ = Needs assessment on ...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ลีกิจวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554
เลขเรียกวจ 371.141 พ272ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถภาพครูเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดสำนั...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ลีกิจวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
เลขเรียกวจ LB2832.4.T5 พ273
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลความสัมพัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนระดับมัธยมศ...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ลีกิจวัฒนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
เลขเรียก371.334 พ273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนระดับมัธยม...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ลีกิจวัฒนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2552.
เลขเรียก001.4 พ272ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนระดับมัธยมศ...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ลีกิจวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2552
เลขเรียกLB1028.38 พ273 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลลิสเรลพฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเตอร์เน็ต ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : รายงานการวิจัย = D...
ชื่อผู้แต่งแสงอุทัย มอโท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2554
เลขเรียก370.7 พ975ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลลิสเรลพฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ตของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ไพฑูรย์ พิมดี, พรร...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ พิมดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลลิสเรลพฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ตของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : รายงานวิจัยฉบับสมบู...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ พิมดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556
เลขเรียกวจ 371.11 พ937ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลลิสเรลพฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ตของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = Development of lisr...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ พิมดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554
เลขเรียกวจ 371.334 พ975ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัมนาโมเดลลิสเรลพฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเตอร์เน็ตของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น=Development of lisrel...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ พิมดี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.]: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา