Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTerminology in medicine for international program = ศัพท์เทคนิคในทางการแพทย์ สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ...
ชื่อผู้แต่งPhitsanu aphisamacharayothin.
พิมพลักษณ์[China : Best love services, 2012]
เลขเรียกR123 P44 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาแพทย์ศิริราช = Mind, moral, and ethics development of Siri...
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, [2550?]
เลขเรียกLB3609 พ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ: กรณีศึกษาโครงการน้ำดื่มสะอาดของตำบลหนองด...
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 2557
เลขเรียกส.ร. 320.6 พ385ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ: กรณีศึกษาโครงการน้ำดื่มสะอาดของตำบลหนองด...
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกTD313.T5 พ764ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะด้ารเศรษฐกิจและสุขภาพ : กรณีศึกษาโครงการน้ำดื่มสะอาดของตำบลหนอ...
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์[ศรีสะเกษ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา], 2557.
เลขเรียกTD313.ท9 พ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้อต้นสำหรับการวิจัย / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัททริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2561
เลขเรียกQA276.17 พ65 2561,515.5 พ267ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรและการอนามัยเจริญพันธุ์ = Population and reproductive health / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน text
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
เลขเรียกHQ674.55 พ65,304.6 พ267ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรงของนักศึกษาระดับปริ...
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกLB3499.ท9 พ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักในเรื่องความงามและพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้หญ...
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์[ศรีสะเกษ] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 2557.
เลขเรียกRA778 พ653,ส.ร. 658.8342 พ385ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักในเรื่องความงามและพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้หญ...
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกRA778 พ764ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษวิทยา / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 2557.
เลขเรียก615.9 พ764พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษวิทยา = Toxicology / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียก615.9 พ385พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษวิทยาอาชีวอนามัย / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 2557.
เลขเรียก615.9 พ764พอ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษวิทยาอาชีวอนามัย = Occupational toxicology / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน.
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 2557.
เลขเรียกRA1229 พ676พ 2557,615.9 พ767พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา