Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามการใช้งานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) ร...
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
เลขเรียกQA76.27 ภ493ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนา ประยุกต์ใช้และการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ด้วยแนวการพัฒนาหลักสูตร...
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบน Tablet PC / ภาสกร เรืองรอง
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรทิชา, 2556.
เลขเรียกLB1208.5 ภ493,371.33 ภ493ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอีบุ๊คบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา e-Book บน Tablet PC / ภาสกร เรืองรอง
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรทิชา, 2557.
เลขเรียกZ1033.E43 ภ493,005.36 ภ493ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย web-based instruction และการพัฒนา / โดย ภาสกร เรืองรอง.
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง.
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548].
เลขเรียกLB1044.87 ภ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / ภาสกร เรืองรอง
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาสกร เรืองรอง, 2558.
เลขเรียกLB1028.5 ภ493,006.78 ภ493ค 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่องการประยุกต์ Social Media เพื่อการเรียนการสอนรายวิชา 366515 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ...
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียกLB1028.3 ภ493ง 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานเรียบเรียงเรื่องการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย Web-Based Instruction และการพัฒนา / โดย ภาสกร เรือ...
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกLB1028.5 ภ493
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบกรอบมโนทัศน์ (Concept Mapping Technique) ก...
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553
เลขเรียกLB1585.5.T5 ภ493ว 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการสอน 9 ขั้นของกาแย่ กับสื่อและกิจกรรมบนระบบเครือข่าย ...
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกLB1027.25 ภ493ว 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเอกัตภาพกับสื่อการสอนบนระบบเครือข่ายราย...
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียกLB1028 ภ493ว 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค Group Investigation (GI) กั...
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553
เลขเรียกLB1632 ภ493ว 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กับบทเรียนบนเครือข่าย ...
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกLB1044.87 ภ493 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยบทเรียน Tablet PC ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ / ภาสกร เรืองรอง
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
เลขเรียกLB1208.5 ภ493ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา