Found: 117  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"...แด่ศักดิ์ศรี ที่สืบสวน" ที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ 25 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2556.
เลขเรียกอ.ส. 923.7 ม246ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"...แล้วก็เป็นไปเช่นนั้นกับวันวัย" / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2554.
เลขเรียก923.7593 ร226ล 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับการดำเนินงาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน / มหาวิทยาลัยราชภัฏห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2550
เลขเรียกสร 378.05 ม565ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พิมพลักษณ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง [2551?].
เลขเรียก378.1 ม19ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกับทุกสิ่งที่ฝากไว้...ในวันเวลา / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2562.
เลขเรียกอ.ส. 923.7 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดแทนเนื้อหมูบางส่วนด้วยกากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว = Partial substitution of pork with soyb...
ชื่อผู้แต่งสวรรยา เม้งเกร็ด
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เจริญผล, 2553
เลขเรียกสร 370.7 ร425ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 / โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก (ครั้งที่ 1 : 2553 : อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2553
เลขเรียกวจ 001.4 ก482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2553
เลขเรียกสร 378.05 ม565ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาค...
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก (ครั้งที่ 1 2553: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2553.
เลขเรียกLB1028 ก482
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก. ครั้งที่ 1 : (2553 : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
พิมพลักษณ์ราชบุรี : โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2553.
เลขเรียกT173.8 ก471 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก (ครั้งที่ 1 : 2553 : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล 2553
เลขเรียก011.75 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิคการพยากรณ์สำหรับการวางแผนการผลิต กรณีศึกษา : บริษัทรัตนโกสินทร์ราชบุรีพอทเทอรี่จ...
ชื่อผู้แต่งวีระยุทธ สุริคำ
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเข้าชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนระดับปริญญา...
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ หนูสง
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา