Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน / ระเบียบ สุภวิรี.
ชื่อผู้แต่งระเบียบ สุภวิรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหนังสือแบบเรียนวิชาสุขศึกษา ชั้น ม.3 ตามความเห็นของผู้สอนและผู้เรียนในจังหวัดนครปฐม ปีการศ...
ชื่อผู้แต่งระเบียบ สุภวิรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกRA440.3.ท9 ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัย = Using infor...
ชื่อผู้แต่งระเบียบ สุภวิรี
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556
เลขเรียกส.ร. 630 ร115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม = Using information and infor...
ชื่อผู้แต่งระเบียบ สุภวิรี.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียก028.7 ร235ก 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการและการใช้สารนิเทศของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร : รายงานการวิจัย = Information needs and u...
ชื่อผู้แต่งระเบียบ สุภวิรี
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538.
เลขเรียกวจ Z674.2 ร235
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : เอกสารประกอบการอบรม / จัดโดย ภาควิชาสังคมศาส...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2547
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ค56 2547,307.14 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศของนักศึกษา สาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณา...
ชื่อผู้แต่งระเบียบ สุภวิรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560
เลขเรียกLG395.B337 ร-ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศของนักศึกษา สาขาวิชาเอก...
ชื่อผู้แต่งระเบียบ สุภวิรี.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกZ 669.7 ร115 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชาเอกสา...
ชื่อผู้แต่งระเบียบ สุภวิรี
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกวจ Z665 ร235
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการใช้สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม = Using i...
ชื่อผู้แต่งระเบียบ สุภวิรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาบรรณารักษ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกS494.5.I47 ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารห้องสมุดกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ในห้องสมุดสถาบัน...
ชื่อผู้แต่งระเบียบ สุภวิรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียกZ678.8.ท9 ร63,วจ 027.7011 ร63ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา