Found: 212  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 = Business law and taxation 1 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกKPT920 .ส72,346.07 ส481ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 หน่วยที่10-15 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 มหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527.
เลขเรียก347.05 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 หน่วยที่ 1-9 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 มหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527.
เลขเรียก347.05 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 หน่วยที่ 10-15 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 มหวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527.
เลขเรียก347.05 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ = Marketing and strategic management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก658.8 ส481ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโรงเรียนประถมศึกษา / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำแผนหลักการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531.
เลขเรียก001.4 ส41ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานพัฒนาชนบท / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
เลขเรียก309.1 ส41ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ = Principles of accounting and principles of in...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก657.6 ส481ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีขั้นสูง / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , .2544.
เลขเรียก657.046 ส41ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีและกฎหมายธุรกิจ = Accounting and business law / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก657 ส481ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินระบบการสอนทางไกล:ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาระหว่างชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.
เลขเรียก378.17 ส41ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากับชีวิตและชุมชน / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
เลขเรียก370.19 ส41ก 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
เลขเรียก372.19 ส41ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนคณิตศาสตร์ = Teaching mathematics หน่วยที่ 1-7/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
เลขเรียกQA 11.A2 ส747ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา