Found: 191  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา ! = Perfect phrases for managers and supervisors /...
ชื่อผู้แต่งรูเนียน, เมอริล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.
เลขเรียก808.5 ร715ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา ! = Perfect phrases for managers and supervisors /...
ชื่อผู้แต่งรูเนียน, เมอริล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.
เลขเรียกPN4129 ร715,808.5 ร73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เทคนิคเจ๋ง พูดเก่งทุกสถานการณ์ / Indinine ; ชลดา วราวรรณ แปล
ชื่อผู้แต่งอินดิไนน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2556
เลขเรียกBF723 อ732 2556,ย 155.4 อ354ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSay it in English : useful phrases and sentences for nursing personnel / by Thamolwan Lamai.
ชื่อผู้แต่งThamolwan lamai.
พิมพลักษณ์[Bangkok] : บียอนด์ พับลิชชิ่ง, B.E.2548 [2005]
เลขเรียกPE1116.N8 T366 2005 bk.1,WY15 T366s 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTalk story : แนะนำการพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนักพูดมืออาชีพ / พนม ปีเจริญ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Editor1999, [254-]
เลขเรียกPN4129.T5 ท243,808.5 ท17 [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าพูด สนุกอ่าน ขยันคิด เทคนิคเก่งภาษาอังกฤษแบบผู้รู้จริง / ยุวนาฏ คุ้มขาว.
ชื่อผู้แต่งยุวนาฏ คุ้มขาว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2549.
เลขเรียก428.4 ย475ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบรรยายสรุปการพูดและการเขียน / รุ่งฤดี แผลงศร
ชื่อผู้แต่งรุ่งฤดี แผลงศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกLC6515 ร637ก 2555,808.51 ร637ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเ...
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ทรงเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติประกอบการเรียนรู้...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี ภูลายขาว.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก421.5 ส477ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติประกอบการเรียนรู้...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี ภูลายขาว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก372.6521 ส477ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาม...
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ บินไธสง
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียกวพ 420.711 ส815ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องจากภาพของนักเรียนชั้นมั...
ชื่อผู้แต่งประกาศนีย์ บุตรโคตร
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกวพ 420.712 ป392ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนบทสนทนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [Tex...
ชื่อผู้แต่งราตรี แพงสาร
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียกวพ 420.712 ร442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิคการแข่งขันเกมเป็นทีมขอ...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ กองสีหา
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกวพ 372.6521 อ857ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา