Found: 498  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการประเมินระดับมลภาวะในน้ำโดยการวิเคราะห์ตัวแปรทางเคมีโดยใช้สมการถดถอยในการว...
ชื่อผู้แต่งอารียา อุบลพิทักษ์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA computational method for ordinal probit regression base on polar metropolis / Chayanun Tharasuke ...
ชื่อผู้แต่งChayanun tharasuke.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComparative experiments : design, analysis, and practice / Supol Durongwatana, Chulalongkorn Busin...
ชื่อผู้แต่งสุพล ดุรงค์วัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2558
เลขเรียกQA 279 ส46ค 2558,519.5 ส467ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHypothesis testing for slope heterogeneity for three dimensional panel data model / Sasitorn Kanokhi...
ชื่อผู้แต่งSasitorn kanokhilunyakorn.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSPSS/FW (เล่มที่ 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สมการถดถอยชนิดต่าง ๆ และการวิเคราะห์ปัจจัย / วิยะดา ตั...
ชื่อผู้แต่งวิยะดา ตันวัฒนากูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกQA 297 ว678อ [2546],005.369 ว678อ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSTOPPING CRITERIA FOR REGRESSION TESTING IN GUI APPLICATION USING FAILURE INTENSITY AND FAILURE RELI...
ชื่อผู้แต่งChalita somsorn.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทวินามแบบลบที่มีความแปรปรวนเป็นฟังก์ชันพหุนามกำลังสองของค่าเฉลี่ย / จิรภัทร...
ชื่อผู้แต่งจิรภัทร ภู่ขวัญทอง
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกQA278.2 จ64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยโพรบิทแบบเกาซ์เซียนคอพพูลา / กรกฎ วัฒนวีร์ = D...
ชื่อผู้แต่งกรกฎ วัฒนวีร์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกตัวแปรและการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบเบย์เชิงประจักษ์สำหรับตัวแบบ Cox’s proportional hazar...
ชื่อผู้แต่งอรณิชา ห่อนบุญเหิม
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุโดยใช้วิธีการค้นหาแบบต้องห้าม = A variable selection in ...
ชื่อผู้แต่งกานต์ณัฐ ณ บางช้าง.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกQA 278.2 ก25 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกสมการถดถอยเชิงเส้นที่ดีที่สุดภายใต้แลตทิซ / วลัยทิพย์ บุญญาติศัย = The model selection u...
ชื่อผู้แต่งวลัยทิพย์ บุญญาติศัย
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำลองข้อมูลของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The Generation of ...
ชื่อผู้แต่งมานะชัย รอดชื่น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกส.ร. 519.536 ม2511ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา