Found: 226  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องสนุก / สุเทพ จิตรชื่น บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุเทพ จิตรชื่น บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2532
เลขเรียก016.8 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องสนุก / สุเทพ จิตรชื่น, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2532
เลขเรียก028.55 ร193 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เล่ม บรรณนิทัศน์ หนังสือดีที่ชาวศิลปศาสตร์ควรอ่าน : ในวาระเฉลิมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
เลขเรียกZ1003.5.T5 ห36 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เล่ม เปลี่ยนโลก = The greatest book summaries on success, wealth and spirituality / บัณฑิต อึ้ง...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต อึ้งรังษี
เลขเรียกZ1003.5.ท9 บ65,158.1 บ259ห 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เล่ม เปลี่ยนโลก = The greatest book summaries on success, wealth and spirituality / บัณฑิต อึ้งร...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต อึ้งรังษี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษีอินเตอร์เทรด, 2559
เลขเรียกZ1003 บ-ห 2559,158.1 บ259ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ / ชัยวัฒน์ คุประตกุล ... [และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2551.
เลขเรียกZ1035.A1 ร54 2551,016.5 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เล่ม หนังสือในดวงใจนักอ่านและนักเขียน / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, [2012]
เลขเรียกZ1035.A1 ห37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 หนังสือควรอ่านจากนายกฯ ทักษิณ / บ้านพิษณุโลก.
ชื่อผู้แต่งบ้านพิษณุโลก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
เลขเรียกZ1003.5.T5 บ63 2548,028.1 บ63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน / จัดทำโดย โครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน สมาพันธ์อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านบนต้นไม้, บริษัทแปลนบุ๊คเน็ต, 2542.
เลขเรียกZ1037.8.ท9 ห64 2542,011.62 ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัมพูชา บรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์และแหล่งสารสนเทศ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชื่อผู้แต่งศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียแปวิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [ม.ป.ป.].
เลขเรียกอ 959.6016 ศ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา