Found: 469  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก : บทความวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ / นฤมล กาญจนท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2536.
เลขเรียกH31 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [สมาคม], 2527.
เลขเรียก020.622593 ห19ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย / สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2537.
เลขเรียกZ674 ส734,020.622 ห19ส.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ศาสตราจารย์จารุวรรณ สินธุโสภณ / รวบรวมโดย สีดา สอนศรี, สุธนา วงศ์ทองสวรรค์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มศิษย์เก่าบรรณารักษ์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียกZ720 ป629 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สมาคมห้องสมุดประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชืพบรรณารักษ์ = 60 Years of Thai library ass...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และประชุมวิชาการ (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2558
เลขเรียกZ 673 .A54T5 ส16 2557,027 ก27ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายห้องสมุด / สุรพีร์ โหมานันท์ = Library laws / Surapee Homanandh.
ชื่อผู้แต่งสุรพีร์ โหมานันท์
พิมพลักษณ์2522.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายใกล้ตัวบรรณารักษ์ / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏธนบุรี ร่ว...
ชื่อผู้แต่งสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ ( 2541 : สถาบันราชภัฏธนบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, [2541]
เลขเรียก025.12 ก369 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายใกล้ตัวบรรณารักษ์ : สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2541 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฎธนบุรี. ภาควิชาบรรณารักษ์
พิมพลักษณ์ธนบุรี : ภาควิชาบรรณารักษ์ สถาบันราชภัฎธนบุรี, 2541
เลขเรียก344.092 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหัวเรื่องของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ / อังคณา พงษ์พรต = The assignment of subjec...
ชื่อผู้แต่งอังคณา พงษ์พรต 2520-
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก025.4 อ488ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดคะเนความต้องการครูบรรณารักษ์ในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา กับความสามารถในการ...
ชื่อผู้แต่งสุขุม เฉลยทรัพย์
พิมพลักษณ์2519.
เลขเรียก023.4 ส 706 ก 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคาดคะเนความต้องการบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยระหว่าง ปีการศึกษา 2520-2524 / ปริญญานิ...
ชื่อผู้แต่งประจักษ์ กือเจริญ
พิมพลักษณ์2520.
เลขเรียกZ682 ป222ก 2520,วจ 023.2 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self access learning center) / มณฑิรา พา...
ชื่อผู้แต่งมนฑิรา พานิชยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล, 2545.
เลขเรียกZ678 ม122,027.8 ม144ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self access learning center) / มนฑิรา พาน...
ชื่อผู้แต่งมนฑิรา พานิชยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล, 2542.
เลขเรียกZA3159.T5 ม144,025.19 ม155ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา