Found: 3,674  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ร่าง" ดัชนีบ่งชี้คุณภาพการดำเนินงาน (Performance Indicators) ของสถาบันอุดมศึกษา / ส่วนวิจัยและพัฒน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2540.
เลขเรียกLB2324 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถาม-คำตอบ เมื่อมีปัญหา ISO 9000 / Mutsuyuki Hagiwara, เขียน ; สุธรรม ธีระวัฒนชัย, แปล.
ชื่อผู้แต่งฮากิวารา, มัทสุยุกิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2544.
เลขเรียกTS156 ฮ273,658.401 ฮ274ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถาม100 คำตอบ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา/ อุทมพร (ท...
ชื่อผู้แต่งอุทมพร (ทองอไทย) จามรมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฟันนี่, 2544.
เลขเรียกLB 2324 อ825ห 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถาม HA / ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2548.
เลขเรียกWX153 ร5 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง122 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา 1 เมษายน พุทธศักร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2557.
เลขเรียกL 591 ก171 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549-
เลขเรียกDS562.13 .ป86,959.3044 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ส ง่ายนิดเดียว : 70 กลยุทธ์ ความรู้ เทคนิค และเคล็ดลับในการทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ / ของ Shige...
ชื่อผู้แต่งยาสุดะ, ชิเงคาสึ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546.
เลขเรียก658.4 ย28ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ส ง่ายนิดเดียว : 70 กลยุทธ์ ความรู้ เทคนิค และเคล็ดลับในการทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ / ของ Shigeka...
ชื่อผู้แต่งยาสุดะ ชิเงคาสึ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545
เลขเรียกHD62.15 ย248ห 2545,658.56 ย28ห 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ส ทบทวนและติดตามการให้คำแนะนำปรึกษา / ฝ่ายบริการวิชาการสถาบันยานยนต์
ชื่อผู้แต่งฝ่ายบริการวิชาการสถาบันยานยนต์.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : สถาบัน, 2545.
เลขเรียกHD9710.ท94ส3 ส36 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ส ที่คนไทยไม่รู้จัก / สุวัฒน์ แซ่ดั้น.
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ แซ่ดั้น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544.
เลขเรียกTS156.A2 ส876 2544,658.4 ส4711ห 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5ส ที่คนไทยไม่รู้จัก / โดย สุวัฒน์ แซ่ดั่น
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ แซ่ดั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนวารสาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545.
เลขเรียกHD62.15 ส876 2545,658.562 ส47ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 QC tools กับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่...
ชื่อผู้แต่งวัชราภรณ์ ป้อมสุวรรณ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ / โดย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : หจก. ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2537]
เลขเรียกHD7801 ก46,331 ก218จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา