Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ปลาทะเลไทย : คู่มือปลาในแนวปะการังของไทย / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้แต่ง
เลขเรียก597.177 ร194 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ปลาทะเลไทย = Reef fish of Thailand / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, นัท สุมนเตมีย์และบารมี เต็มบุญเกียร...
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2559.
เลขเรียกQL634.T5 ธ312,597.177 ร194 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ปลาทะเลไทย = Reef fish of Thailand / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ; นัท สุมนเตมีย์, บารมี เต็มบุญเกียรติ...
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2559.
เลขเรียกQL634.T5 ธ312ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนกับทะเล / เพี้ยน พุ่มชะมวง
ชื่อผู้แต่งเพี้ยน พุ่มชะมวง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Gun Magazine Group, 2543.
เลขเรียกSH412 พ946 2543,799.16 พ946ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ / สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ.
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
เลขเรียกTX612.F5 ส36,641.494 ค695 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจำแนกชนิดปลาปักเป้าทะเลที่พบในน่านน้ำไทย / มยุรี จัยวัฒน์ และ พงษ์เทพ วิไลพันธ์.
ชื่อผู้แต่งมยุรี จัยวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553.
เลขเรียกQL618.7 ม189 2553,597.64 ม16ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือตกปลาทะเล / เรียบเรียงโดย วันชัย แจ้งอัมพร ร่วมกัมพร ร่วมกับ ทีมงานนิตยสารโลกกว้างกลางแจ้ง.
ชื่อผู้แต่งวันชัย แจ้งอัมพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี เค อินเตอร์ปริ้นท์, [2543].
เลขเรียกSH443 ว63ค,597.177 ว426ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปลากระดูกอ่อนที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำไกล้เคียง = Guidebook to cartilaginous fishes of Thail...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562.
เลขเรียกQL638.6 ค695,597.3 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปลาทะเล / เรื่อง : ชวลิต วิทยานนท์ ; ภาพ : บารมี เต็มบุญเกียรติ, นัท สุมนเตมีย์.
ชื่อผู้แต่งชวลิต วิทยานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2551.
เลขเรียกQL634.T5 ช54 2551,597.177 ช283ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปลาทะเลไทย : เล่ม 1 / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, อนุวัติ สายแสง, บารมี เต็มบุญเกียรติ และ นัท สุม...
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
เลขเรียกQL 620 ธ312ป 2552,597.177 ธ312ค4 ล. 1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปลาทะเลไทย : เล่ม 1 / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, อนุวัติ สายแสง, บารมี เต็มบุญเกียรติ และนัท สุมน...
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2547.
เลขเรียกQL634.T5 ป172 2547,597.177 ธ312ค2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปลาทะเลไทย : เล่ม 2 / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, อนุวัติ สายแสง, บารมี เต็มบุญเกียรติ และ นัท สุม...
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
เลขเรียก597.177 ธ312ค3 ล. 2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปลาทะเลไทย : เล่ม 2 / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, อนุวัติ สายแสง, บารมี เต็มบุญเกียรติ และนัท สุมน...
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2547.
เลขเรียกQL634.T5 ธ312ค 2547,597.177 ธ312ค ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา