Found: 31  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 / [ผู้รวบรวมแ...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2548.
เลขเรียกWA32.JT3 ก113 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน / โดย อำนาจ วงศ์บัณฑิต
ชื่อผู้แต่งอำนาจ วงศ์บัณฑิต
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535.
เลขเรียกTD745 อ686,344.046343 อ686ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง และฝ่ายท้องถิ่น / รว...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ บุญผูก
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535?].
เลขเรียก344.046 พ 992 ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง / ไพโรจน์ บุญผูก.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ บุญผูก.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535.
เลขเรียก344.046 พ992ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังห...
ชื่อผู้แต่งศรีสุรางค์ เคหะนาค
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก344.046 ศ277ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 / จรัส ธรรมธนารัก...
ชื่อผู้แต่งจรัส ธรรมธนารักษ์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในสถานที่จำหน่ายอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 : กรณีศึกษาเขตกรุงเท...
ชื่อผู้แต่งรัชดาพร ลิ้มเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, 2547
เลขเรียกTX911.3.S3 ร63 2547,วจ 642.501 ร62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณส...
ชื่อผู้แต่งเปรมศักดิ์ พีระยุทธพงศ์
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 : ศึกษากรณี การจัดการสิ่งแวดล้อมตามพ...
ชื่อผู้แต่งวัลภา ดาวศรประศาสน์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยและกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเฝ้าระวังโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่...
ชื่อผู้แต่งนรศักดิ์ เงางาม
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานีอนามัยในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีต่ออำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัต...
ชื่อผู้แต่งกมล ศรีล้อม
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การอนุญาต การออกคำสั่ง และการยึด อา...
ชื่อผู้แต่งกรมอนามัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2549
เลขเรียก614 อ176ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม = Standard operating p...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ตู้แก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2561.
เลขเรียก353.6 ค691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 3 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและม...
ชื่อผู้แต่งวชิระ สิงหะคเชนทร์.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : โครงการสำนักงานส่งเสริมการวิจัยกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
เลขเรียกKPT2520 ว261 2547,375.39 ว1123ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา