Found: 192  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 : คู่มือการปลูกและการดูแล / เบญจมาศ ศิลาย้อย, ฉลองชัย แบบประเสริฐ, กัลยาณี สุว...
ชื่อผู้แต่งเบญจมาศ ศิลาย้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2551.
เลขเรียก SB379.B2 บ784ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายผลงานวิจัยการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ชุมชน / รงรอง หอมหวล และคณะ.
ชื่อผู้แต่งรงรอง หอมหวล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2549.
เลขเรียก633.61 ร115ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์ Cryptocoryne retrospiralis (Roxburgh) fischer ในสภาพปลอดเชื้อ = In vitro propagation o...
ชื่อผู้แต่งกาญจนรี พงษ์ฉวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง, 2557
เลขเรียกส.ร. 635.9674 ก232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์กระทือ (Globba marantina L.) และกระทือลิง (G. schomburgkii hook. F) ในหลอดทดลอง / วิทย...
ชื่อผู้แต่งภัทราพร พิมพ์หมื่น
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 631.53 ภ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตปากนกแก้วโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : รายงานการวิจัยเรื่อง / สิริโสภา ...
ชื่อผู้แต่งโสภา ชูเพ็ง
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์กล้วยไม้หวายตะมอยโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเก็บรักษาโดยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดเทียม...
ชื่อผู้แต่งสุธา เกลาฉีด.
พิมพลักษณ์[ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี], 2561.
เลขเรียกSB409.8.D45 ส784 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์กล้วยไม้แคทลียาที่ได้จากการเพาะเมล็ดในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ = The propagation of cat...
ชื่อผู้แต่งเกศรำไพ วรวนิชย์.
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์คาร์เนชัน (Dianthus caryophyllus L.) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : รายงานการวิจัย / มา...
ชื่อผู้แต่งมานี เตื้อสกุล
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏสงขลา, 2541
เลขเรียก581.0724 ม25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์จันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides symington) โดยการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง / โดย ธีร ศรีสว...
ชื่อผู้แต่งธีร ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
เลขเรียกQK495.D564 ธ64 2555,583.624 ธ37ศ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์จันทร์ผา (Dracacna lourieri) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ: รายงานการวิจัย / มานี เตื้อ...
ชื่อผู้แต่งมานี เตื้อสกุล
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏสงขลา, 2541
เลขเรียก581.0724 ม25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราโดยเฉพาะเลี้ยงคัพภะ / ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี
ชื่อผู้แต่งซูไฮมิน เจ๊ะมะลี
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกQK725 ซ79 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์ปุดหวานโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ / ชาตรี วชิระเผด็จศึก
ชื่อผู้แต่งชาตรี วชิระเผด็จศึก
พิมพลักษณ์ยะลา : โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา, [2548?]
เลขเรียกQK495.Z66 ช63 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรบางชนิดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : งานวิจัย / เยาวพา จิระเกียรติกุล
ชื่อผู้แต่งเยาวพา จิระเกียรติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
เลขเรียกQK725 ย75 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรบางชนิดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : งานวิจัย = In vitro propagation of some...
ชื่อผู้แต่งเยาวพา จิระเกียรติกุล.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2547.
เลขเรียก631.53 ย543ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรบางชนิดด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ชะเอมไทย และหนุมานประสานกาย : งานวิจัย ...
ชื่อผู้แต่งเยาวพา จิระเกียรติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียก574.0724 ย543ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา