Found: 112  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ฝรั่งเศสร่วมสมัย : บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ / [อัจฉรา วรรณเชษฐ์, ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา,...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา วรรณเชษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2545.
เลขเรียกPN 1043 อ498ก 2545,841.009 อ499ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย : บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ / คณะผู้วิจัย : สุมาลี วีระวงศ ์... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544.
เลขเรียกPL4205.7 .ก546 2544,895.9109 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 3 (2494-2495 และ 2501-2502) / นายผี (อัศนี พลจันทร...
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2557
เลขเรียกPL4205 น472ก ล.3 2557,895.911 อ576ก 2557 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา / เมธี ปิลันธนานนท์.
ชื่อผู้แต่งเมธี ปิลันธนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529.
เลขเรียกLB2831.5 ม76 2529,371.2 ม738ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเกณฑ์การประเมินค่าวรรณกรรมไทย / กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย ; ผู้วิจัย : ชุติมา สัจจานันท์ ......
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543.
เลขเรียกPL4200.5 .ว633 2543,895.9103 ช617ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การวิจารณ์เชิงเสียดสีผู้ชายของนักเขียนหญิงในสื่อวรรณกรรมร่วมสมัย = Analysis of ironic cr...
ชื่อผู้แต่งวิศัลย์ศยา กิติรัตน์ตระการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
เลขเรียกว 809 ว3811ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับการเมืองที่จัดพิมพ์ตั้งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึงว...
ชื่อผู้แต่งบุญเรือง เนียมหอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2522.
เลขเรียกZ1035.A1 บ548ก 2522,895.918 บ 622 ก 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนรักหนังสือ.
ชื่อผู้แต่งศูนย์หนังสือเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2520.
เลขเรียกPL4208.8.ศ78 ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคมความคิดในวรรณกรรมร่วมสมัย / ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2549.
เลขเรียกPL4201.91 .ช44 2549,895.91 ช49ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความซับซ้อนของการเล่าเรื่อง : ลักษณะหลังสมัยใหม่ในบันเทิงคดีร่วมสมัยของไทย / เสาวณิต จุลวงศ์.
ชื่อผู้แต่งเสาวณิต จุงวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกPL4201.9 ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนภาคใต้ = Violence in southern border pr...
ชื่อผู้แต่งทรรศวรรณ มูสิกะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 809.1 ท778ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย / ประจักษ์ ประภาพิทยากร
ชื่อผู้แต่งประจักษ์ ประภาพิทยากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2525.
เลขเรียกPL4200.A6 ป4 2525,895.91 ป1711ค 2525
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ / สุวรรณา สถาอานันท์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2552.
เลขเรียกPN51 .ค56 2552,808.38 ค17 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณค่าและความงามแห่งวรรณกรรม / ศิริลักษณ์ บัตรประโคน
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ บัตรประโคน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มนตรี, 2560.
เลขเรียกPN51 ศ484,809 ส484ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา