Found: 220  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 เรื่องดี 60 ปี ธรรมศาสตร์ เล่ม 1 / สุวัฒน์ วรดิลก ... [และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งศักดิ์สิริ มีสมสืบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 เรื่องดี 60 ปี ธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกHN700.55.ก1 ธ44 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFloriege de la litterature Thailand = มาลัยวรรณกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์คลื่นสามลูก / สำเริง บุญเรืองรัตน์
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียกPL4205 ส712ก 2546,895.911 ส712ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย : บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ / คณะผู้วิจัย : สุมาลี วีระวงศ ์... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544.
เลขเรียกPL4205.7 .ก546 2544,895.9109 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 3 (2494-2495 และ 2501-2502) / นายผี (อัศนี พลจันทร...
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2557
เลขเรียกPL4205 น472ก ล.3 2557,895.911 อ576ก 2557 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหนังสือและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเลือกใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2539
เลขเรียกPL4200 A6 ก64 2543,371.1 ก17ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชุมชน / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 อ7ก 2559,658 อ779ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา / เมธี ปิลันธนานนท์.
ชื่อผู้แต่งเมธี ปิลันธนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529.
เลขเรียกLB2831.5 ม76 2529,371.2 ม738ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเกณฑ์การประเมินค่าวรรณกรรมไทย / กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย ; ผู้วิจัย : ชุติมา สัจจานันท์ ......
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543.
เลขเรียกPL4200.5 .ว633 2543,895.9103 ช617ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัยแนวสัจนิยมมหัศจรรย์ / โดย เกศวรางค์ นิลวาส.
ชื่อผู้แต่งเกศวรางค์ นิลวาส.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกPL4200.536 ก75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับการเมืองที่จัดพิมพ์ตั้งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึงว...
ชื่อผู้แต่งบุญเรือง เนียมหอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2522.
เลขเรียกZ1035.A1 บ548ก 2522,895.918 บ 622 ก 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสนใจในการอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกภา...
ชื่อผู้แต่งภิญโญ ช่างสาน.
พิมพลักษณ์2524
เลขเรียก028.9 ภ33ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์งานทอมัดหมี่ร่วมสมัย = Weaving in contemporary mudmee / ประภากร สุคนธมณี
ชื่อผู้แต่งประภากร สุคนธมณี
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556
เลขเรียกวจ NK8878.7 ป341,746.14 ป171ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนวรรณกรรมร่วมสมัยโดยเน้นการวินิจสารในระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง / ศรีธันว์ อยู่สุข...
ชื่อผู้แต่งศรีธันว์ อยู่สุขขี
พิมพลักษณ์2519.
เลขเรียกวจ 895.9107 ศ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา