Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA study of Eve Ensler{u2019}s plays : feminist ideology and activism / Pruksapan Bantawtook = การศ...
ชื่อผู้แต่งPruksapan Bantawtook.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นหญิงในนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล ด้วยทฤษฎีสตรีนิยมหลังสมัยใหม่ / พิมพ์ผกา ยอด...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ผกา ยอดนารี.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อร่างสร้างเรื่อง : เรื่องเล่าอัตลักษณ์และชุมชนในวรรณกรรมสตรีชายขอบ / ชุติมา ประกาศวุฒิสาร.
ชื่อผู้แต่งชุติมา ประกาศวุฒิสาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2554.
เลขเรียกPN56.5.ส3 ช73 2554,809 ช44ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในเรื่องสั้นของฌิงะ นะโอะยะ / ธมกร ศรีกิจกุล = Husband-wife relationshi...
ชื่อผู้แต่งธมกร ศรีกิจกุล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณนิลวรรณ ปิ่นทอง : อัญมณีแห่งโลกนิตยสาร / โดย ปรีดา อัครจันทโชติ และทรงพร ศรีช่วย.
ชื่อผู้แต่งปรีดา อัครจันทโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยนักสื่อสารมวลชนสตรีผู้บุกเบิก สถาบันไทยศึกษาและโครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกPN5449.ท9 ป47,920.5 น666ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีวรรณคดี : เอกสารคำสอนวิชา = Literature theory / ธัญญา สังขพันธานนท์
ชื่อผู้แต่งธัญญา สังขพันธานนท์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียก801 ธ62ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงกับความอ้วน : เรือนร่างของผู้หญิงกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ในนวนิยายชิคลิต / อจินไตย เฮงรวม...
ชื่อผู้แต่งอจินไตย เฮงรวมญาติ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงกับสังคมในวรรณกรรมไทยยุคฟองสบู่ / เสนาะ เจริญพร, นพพร ประชากุล
ชื่อผู้แต่งเสนาะ เจริญพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียกPN56.5.W64 ส37,895.91309593 ส55ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงยิงเรือ : ผู้หญิง ธรรมชาติ อำนาจ และวัฒนธรรมกำหนด สตรีนิยมเชิงนิเวศในวรรณคดีไทย = Ecofeminis...
ชื่อผู้แต่งธัญญา สังขพันธานนท์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2556.
เลขเรียกPN98.W64 ธ62,305.42 ธ461ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณสารอาเซียน : สายสัมพันธ์และสตรีวิถี รวมบทศึกษาวรรณกรรมอาเซียน / ตรีศิลป์ บุญขจร, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วรรณคดีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกPL3508 .ว44 2555,895.9 ว17 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจารณ์หนังทัศนะใหม่ = Feminist criticism / [มยุรี ดำรงเชื้อ, บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : เจนเดอร์เพลส, [253-]
เลขเรียกPN1995 ว519,791.4375 ว519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เชื้อสายจีน = WOMEN AND THE C...
ชื่อผู้แต่งรัญวรัชญ์ พูลศรี.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกPL4200 .ร622 2557EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสายสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาด : การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์แม่-ลูกสาวในนวนิยายของนักเขียนสตรีอเมริกัน...
ชื่อผู้แต่งฐิติมา กมลเนตร
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหญิงร้ายในกายงาม : ความเป็นหญิงกับวิกฤตความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย / ชุติมา ประกาศวุฒิสาร, เขียน
ชื่อผู้แต่งชุติมา ประกาศวุฒิสาร, ผู้แต่ง
เลขเรียก809.935 ช617ห 2563 22
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุดมการณ์ต่อสู้ทางเพศในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นสำหรับผู้หญิงกับการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของวัยรุ่นหญิงไทย...
ชื่อผู้แต่งวีราพร วัชรพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา