Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย / ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธ...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
เลขเรียกP96.ร7 ณ62 2563,302.231 ณ311ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุมชนเสมือนจริงในเกมออนไลน์กับพฤติกรรมการติดสื่อออนไลน์ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งอุษา บิ้กกิ้นส์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2551.
เลขเรียก363.147 อ864ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสัมพันธภาพของเยาวชนโดยใช้อินเทอร์เน็ต : รายงานการวิจัย = Adolescent relationship establish...
ชื่อผู้แต่งกุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกว 302.231 ก725ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้สื่อ ICT ในการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของประเทศไทย : รา...
ชื่อผู้แต่งปิยฉัตร ล้อมชวการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553?].
เลขเรียก305.23 ป618ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปผู้บริหาร รายงานการวิจัยการสร้างชุมชนเสมือนจริงในเกมออนไลน์กับพฤติกรรมการติดสื่อออนไลน์ของเยาว...
ชื่อผู้แต่งอุษา บิ๊กกิ้นส์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2551.
เลขเรียกGV1469.15 อ75บ3 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปผู้บริหารรายงานการวิจัยการสร้างชุมชนเสมือนจริงในเกมออนไลน์กับพฤติกรรมการติดสื่อออนไลน์ของเยาวช...
ชื่อผู้แต่งอุษา บิ้กกิ้นส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2551.
เลขเรียกHQ799.2.I5 อ864บ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปสำหรับผู้บริหารผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทย : กรณีศึกษากร...
ชื่อผู้แต่งประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์การแสวงหาความช่วยเหลือด้านจิตใจทางอินเทอร์เน็ตในวัยรุ่น : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจั...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา มีเสือ
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา...
ชื่อผู้แต่งอนุวัตร เทศศรีเมือง.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก155.5 อ15ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา...
ชื่อผู้แต่งอนุวัตร เทศศรีเมือง.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียก155.5 อ154ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทย : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร : รายงา...
ชื่อผู้แต่งประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), 2552.
เลขเรียก613.0433 ป327ผ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่นของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมของนักเรียนระดับ...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ลีกิจวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2555
เลขเรียกวจ 004.678 พ 272 ม 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการสร้างชุมชนเสมือนจริงในเกมออนไลน์กับพฤติกรรมการติดสื่อออนไลน์ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมห...
ชื่อผู้แต่งอุษา บิ๊กกิ้นส์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2551.
เลขเรียกGV1469.15 อ75 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทย : กรณ...
ชื่อผู้แต่งประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), 2552.
เลขเรียกRC569.5.I54 ป327,613.0433 ป297ผ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การใช้ประโยชน์และผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในบริบทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา = T...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล ชาติประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกวจ TK5105.875.I57 ด153
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา