Found: 139  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCourse web บน Atutor : เอกสารประกอบการอบรม บทความสวิชาการ บทความวิจัย / สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : c สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียกLB1028.4 C682 2548,371.3344678 ค189 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้ามนุษย์ : พินิจในแนวสตรีนิยม ในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ต กระบานการทางกฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐ / ...
ชื่อผู้แต่งจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHV1448.ท9 จ46,364.15 จ169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยใช้สื่อสังคมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งชิตพล เชื้อไพบูลย์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 371.334 ช73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต / จิรดา บุญอารยะกุล = A propose...
ชื่อผู้แต่งจิรดา บุญอารยะกุล
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก371.334 จ374ก 2542
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : ร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์...
ชื่อผู้แต่งรฐา แก่นสูงเนิน
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB1028.3 ร36 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล : รายงานการวิจ...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ วรโชติกำจร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556.
เลขเรียก371.3344678 พ518ก 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 กลุ่มสาระการ...
ชื่อผู้แต่งสุภาณี คงกระโทก
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 004.67 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องโปรแกรมการนำเสนอสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 004.67 จ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การจัดโต๊ะหมู่บูชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การค้นคว้าอิสระของ บัญช...
ชื่อผู้แต่งบัญชา ปัญโญ.
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียก294.3352 บ113ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกันแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่สามารถส่งเส...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ มงคลขจรกิตติ
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2556
เลขเรียกว 371.3344678 ส282ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนเว็บบล็อกเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิ...
ชื่อผู้แต่งไพศาล ภาวสุทธิ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB1028.3 พ95 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลากรในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรี...
ชื่อผู้แต่งศุภชัย จันครา ว่าที่ ร.ต.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 371.12 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องการสืบค้นขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โ...
ชื่อผู้แต่งจินตนา ม่วงศรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกLB1031.5 จ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา