Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe indesign 1.0/ รวงทิพย์ พัชรารัตน์.
ชื่อผู้แต่งรวงทิพย์ พัชรารัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.ไทยเจริญการพิมพ์, 2543.
เลขเรียกT 385 ร154อ 2543,006.68 ร17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe indesign CS 2 / เขียนโดย อดิศักดิ์ คงสัตย์. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บาย เนเจอร์ พับลิชชิ่ง, 2548.
เลขเรียกZ 253.532 .A34 อ14อ 2548,006.68 อ14อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe InDesign CS4 professional ฉบับ tips \& techniques / อดิศักดิ์ คงสัตย์ ; บรรณาธิการ ธารี บางแก...
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ คงสัตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอเมชั่น เทคโนโลยี่, 2553.
เลขเรียกZ253.532.A34 อ129ฉ,006.68 อ37อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMagazine Design with Adobe InDesign CC : สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ / สมเกียรติ โสแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ โสแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกT385 ส43,006.68 ส1661ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMagazine design with Adobe InDesign CS5 : สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับมืออาชีพ / โดย จุฑามาศ มโนสิทธิ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ มโนสิทธิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกZ253.532.A34 จ628,006.68 จ73ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่องงานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate / วิชาญชัย เทียนคุณ
ชื่อผู้แต่งวิชาญชัย เทียนคูณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2553.
เลขเรียกTR897.7 ว547ค 2553,006.686 ว547ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ Adobe InDesign CS4 classroom in book ฉบับสมบูรณ์ / Adobe Creative Team.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์ เกมเมอร์, 2552.
เลขเรียกZ253.532.A34 ค695,006.68 น36ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน Indesign CS3 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช.
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกT385 .พ74 2551,006.68 พ415ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน InDesign CC / กชกร นวสำเภาเงิน
ชื่อผู้แต่งกชกร นวสำเภาเงิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสวัสดี ไอที, 2559.
เลขเรียกZ253.532.A34 ก112,006.68 ก112ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน InDesign CS6 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง
ชื่อผู้แต่งธนัชสร จิตต์เนื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2556.
เลขเรียกZ253.532.A34 ธ199,006.66 ธ36ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการสร้างสื่อบทเรียนแบบปฎิสัมพันธ์ e-Learning ด้วย Adobe captivate / บัณฑิต พฤฒเศรณี
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต พฤฒเศรณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2551.
เลขเรียกTR897.7 บ259,371.334 บ114น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย InDesign CS3 เรียนลัดเป็นเร็ว / วรวีร์ ไพฑรูย์รัตนชัย, ชลมารค พันธุ์สมบัต...
ชื่อผู้แต่งวรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551.
เลขเรียกZ253.532.A34 ว44 2551,006.686 ว284ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบฉบับมืออาชีพ : Magazine design with adobe indesign CS5 / จุฑามาศ มโนสิทธิ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ มโนสิทธิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2554.
เลขเรียก006.68 จ43ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา